Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.10.2013 (Verwaltungsgericht Gelsenkirchenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Michael Schwarz v. Stadt Bochum

(Asia C-291/12)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Biometrinen passi – Sormenjäljet – Asetus (EY) N:o 2252/2004 – 1 artiklan 2 kohdan pätevyys – Oikeudellinen perusta – Antamismenettely – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla – Oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen – Oikeus henkilötietojen suojaan – Oikeasuhteisuus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Michael Schwarz

Vastaaja: Stadt Bochum

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna (EUVL L 188, s. 127), 1 artiklan 2 kohdan pätevyys perusoikeusoikeuskirjan 8 artiklaan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklaan nähden – Henkilön oikeus saada passi ilman että hänen sormenjälkiään rekisteröidään

Tuomiolauselma

Esitettyä kysymystä tutkittaessa ei ole tullut esille jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004, sellaisena kuin se on muutettuna 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009, 1 artiklan 2 kohdan pätevyyteen vaikuttavia seikkoja.

____________

1 EUVL C 273, 8.9.2012.