Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Verwaltungsgericht Gelsenkirchen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Michael Schwarz kontra Stadt Bochum

(C-291/12. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Biometrikus útlevél – Ujjlenyomatok – 2252/2004/EK rendelet – 1. cikk, (2) bekezdés – Érvényesség – Jogi alap – Az elfogadásra irányuló eljárás – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke – A magánélet tiszteletben tartásához való jog – A személyes adatok védelméhez való jog – Arányosság)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Az alapeljárás felei

Felperes: Michael Schwarz

Alperes: Stadt Bochum

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – A 2009. május 28-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 142., 1. o., helyesbítés: HL L 188., 2009.7.18., 127. o.) módosított, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 385., 1. o.) 1. cikke (2) bekezdésének érvényessége az Alapjogi Charta 8. cikkével és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 8. cikkével összefüggésben – Digitálisan rögzített ujjlenyomat nélküli útlevélhez való jog

Rendelkező rész

Az előterjesztett kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőket, amelyek érintenék a 2009. május 6-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének érvényességét.

____________

1 HL C 273., 2012.9.8.