Language of document :

2013 m. spalio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Michael Schwarz prieš Stadt Bochum

(Byla C-291/12)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Biometrinis pasas – Pirštų atspaudai – Reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 – 1 straipsnio 2 dalis – Galiojimas – Teisinis pagrindas – Priėmimo procedūra – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai – Teisė į privataus gyvenimo gerbimą – Teisė į asmens duomenų apsaugą – Proporcingumas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Michael Schwarz

Atsakovas: Stadt Bochum

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p. 1) su pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009 (OL L 142, p. 1 ir klaidų ištaisymas OL L 188, p.127), 1 straipsnio 2 dalies galiojimas Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio atžvilgiu – Asmens teisė gauti pasą nepateikus pirštų atspaudų

Rezoliucinė dalis

Nagrinėjant pateiktą klausimą nenustatyta nieko, kas galėtų turėti įtakos 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų su pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, 1 straipsnio 2 dalies galiojimui.

____________

1 OL C 273, 2012 9 8.