Language of document :

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 oktober 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Duitsland) – Michael Schwarz / Stadt Bochum

(Zaak C-291/12)1

[Verzoek om een prejudiciële beslissing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Biometrisch paspoort – Vingerafdrukken – Verordening (EG) nr. 2252/2004 – Geldigheid – Rechtsgrondslag – Vaststellingsprocedure – Artikelen 7 en 8 van Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op eerbiediging van privéleven – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Evenredigheid]

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Michael Schwarz

Verwerende partij: Stadt Bochum

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Rechtsgeldigheid van artikel 1, lid 2, van verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (PB L 385, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2009 (PB L 142, blz. 1, met rectificatie in PB L 188, blz. 127) in het licht van artikel 8 van het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie alsook van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden – Recht van een persoon op afgifte van een paspoort zonder dat zijn vingerafdrukken worden opgeslagen

Dictum

Bij het onderzoek van de prejudiciële vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van artikel 1, lid 2, van verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2009, kunnen aantasten.

____________

1 PB C 273 van 8.9.2012.