Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Germania) – Michael Schwarz/Stadt Bochum

(Cauza C-291/12)1

(Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Pașaport biometric – Amprente digitale – Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 – Articolul 1 alineatul (2) – Validitate – Temei juridic – Procedură de adoptare – Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul la respectarea vieții private – Dreptul la protecția datelor cu caracter personal – Proporționalitate)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Părțile din procedura principală

Reclamant: Michael Schwarz

Pârât: Stadt Bochum

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Validitatea articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 155), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 (JO L 142, p. 1, rectificare în JO L 188, p. 127), în raport cu articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale, precum și cu articolul 8 din Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale – Dreptul unei persoane de a i se emite un pașaport fără ca amprentele sale digitale să fie înregistrate

Dispozitivul

Examinarea întrebării adresate nu a evidențiat elemente de natură să afecteze validitatea articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009.

____________

1     JO C 273, 8.9.2012.