Language of document : ECLI:EU:C:2013:670

Vec C‑291/12

Michael Schwarz

proti

Stadt Bochum

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Verwaltungsgericht Gelsenkirchen)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Biometrický cestovný pas – Odtlačky prstov – Nariadenie (ES) č. 2252/2004 – Článok 1 ods. 2 – Platnosť – Právne odôvodnenie – Proces prijímania – Články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie – Právo na ochranu súkromia – Právo na ochranu osobných údajov – Proporcionalita“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. októbra 2013

1.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prekročenie vonkajších hraníc členských štátov – Spoločné pravidlá týkajúce sa noriem a postupov kontrol – Cestovné pasy a cestovné doklady vydávané členskými štátmi – Nariadenie č. 2252/2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi – Právny základ – Právomoc normotvorcu Únie – Stanovenie ochranných prvkov pre cestovné pasy štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pre cestovné pasy občanov Únie

[Článok 62 bod 2 písm. a) ES; nariadenie Rady č. 2252/2004]

2.        Akty inštitúcií – Postup vypracovania – Konzultácia Parlamentu – Neexistencia – Akt nahradený novým aktom prijatým podľa postupu spolurozhodovania – Neúčinný dôvod

[Článok 62 bod 2 písm. a) ES a článok 67 ods. 1 ES]

3.        Základné práva – Charta základných práv Európskej únie – Rešpektovanie súkromného života – Ochrana osobných údajov – Pojem osobné údaje – Odoberanie a ukladanie odtlačkov prstov v cestovných pasoch občanov Únie – Začlenenie – Porušenie práv priznaných článkami 7 a 8 Charty

(Charta základných práv Európskej únie, články 7 a 8; nariadenie Rady č. 2252/2004, článok 1 ods. 2)

4.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prekročenie vonkajších hraníc členských štátov – Spoločné pravidlá týkajúce sa noriem a postupov kontrol – Cestovné pasy a cestovné doklady vydávané členskými štátmi – Nariadenie č. 2252/2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi – Odoberanie a ukladanie odtlačkov prstov v cestovných pasoch občanov Únie – Rešpektovanie súkromného života – Ochrana osobných údajov – Obmedzenia – Podmienky – Neexistencia

(Charta základných práv Európskej únie, články 7, 8 a článok 52 ods. 1; nariadenie Rady č. 2252/2004, článok 1 ods. 2 a článok 4 ods. 3)

1.        Zo znenia článku 62 bodu 2 písm. a) ES, ktorý bol súčasťou hlavy IV Zmluvy o ES, a cieľa, ktorý sledoval, vyplýva, že toto ustanovenie splnomocňovalo Radu, aby upravila priebeh kontrol vykonávaných na vonkajších hraniciach Únie, ktoré majú overiť totožnosť osôb, ktoré ich prekračujú. Keďže takéto overenie nevyhnutne predpokladá predloženie dokumentov, ktoré umožňujú stanoviť túto totožnosť, článok 62 bod 2 písm. a) ES umožňoval Rade prijať normatívne ustanovenia týkajúce sa takýchto dokumentov, konkrétne cestovných pasov.

Pokiaľ ide o právomoc normotvorcu Únie v tejto oblasti, treba na jednej strane poznamenať, že tento článok, ktorý odkazoval na kontroly „osôb“ bez bližšieho spresnenia, sa týkal nielen štátnych príslušníkov tretích krajín, ale aj občanov Únie a v dôsledku toho tiež ich cestovných pasov.

Na druhej strane môže byť nutná harmonizácia noriem týkajúcich sa bezpečnosti cestovných pasov občanov Únie, aby sa predišlo tomu, že tieto cestovné pasy budú mať menej dokonalé bezpečnostné mechanizmy ako tie, ktoré už sú stanovené pre jednotný formát víz a jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Za týchto okolností treba normotvorcu Únie považovať za oprávneného stanoviť porovnateľné bezpečnostné prvky pre cestovné pasy občanov Únie, keďže takáto právomoc umožňuje predísť tomu, aby sa tieto cestovné pasy stali predmetom falšovania a podvodného používania.

(pozri body 17 – 19)

2.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 21, 22)

3.        Článok 7 Charty základných práv Európskej únie uvádza, že každý má právo na rešpektovanie jeho súkromného života. Podľa článku 8 ods. 1 má každý právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Zo spojeného znenia týchto ustanovení vyplýva, že porušenie týchto práv môže v zásade predstavovať akékoľvek spracovávanie osobných údajov tretími osobami. Na odtlačky prstov sa tento pojem vzťahuje, keďže objektívne obsahujú jedinečné informácie o fyzických osobách a umožňujú ich presnú identifikáciu. Uplatnenie článku 1 ods. 2 nariadenia č. 2252/2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi predpokladá, že vnútroštátne orgány odoberú odtlačky prstov patriace dotknutým osobám a že tieto odtlačky budú uložené na pamäťové médium včlenené do cestovného pasu. Takéto opatrenia treba považovať za spracovanie osobných údajov a zásah do práva na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov.

(pozri body 24, 25, 27, 29, 30)

4.        Pokiaľ ide o odôvodnenie zásahov do práv zakotvených článkami 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, ktoré nie sú absolútnymi právami, treba najprv pripomenúť, že obmedzenie, ktoré vyplýva z odoberania a ukladania odtlačkov prstov v rámci vydávania cestovných pasov, treba v zmysle článku 52 ods. 1 Charty považovať za stanovené zákonom, keďže článok 1 ods. 2 nariadenia č. 2252/2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi stanovuje tieto úkony. Okrem toho predchádzaním falšovaniu cestovných pasov a zabránením ich podvodnému používaniu, teda ich používaniu inými osobami než ich zákonnými držiteľmi, uvedené ustanovenie smeruje k zabráneniu nezákonného vstupu osôb na územie Únie a sleduje cieľ všeobecného záujmu uznaný Úniou.

Ďalej odoberanie a ukladanie odtlačkov prstov uvádzané v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 2252/2004 je vhodné na dosiahnutie cieľov, ktoré toto nariadenie sleduje, a teda cieľa zabrániť nelegálnemu vstupu osôb na územie Únie.

Na jednej strane, hoci metóda overovania totožnosti prostredníctvom odtlačkov prstov nie je úplne spoľahlivá, keďže úplne nevylučuje akceptáciu neoprávnených osôb, podstatne znižuje nebezpečenstvo takýchto akceptácií, ktoré by existovalo, ak by táto metóda nebola použitá. Na druhej strane nesúlad medzi odtlačkami prstov držiteľa cestovného pasu a údajmi uloženými do tohto dokladu neznamená, že dotknutej osobe bude automaticky odmietnutý vstup na územie Únie. Dôsledkom takéhoto nesúladu bude len vykonanie podrobnej prehliadky určenej na stanovenie jej totožnosti definitívnym spôsobom.

Napokon, pokiaľ ide o nevyhnutnosť takého postupu, Súdnemu dvoru nebola oznámená existencia opatrení, ktoré by mohli dostatočne účinne prispievať k cieľu spočívajúcemu v ochrane cestovných pasov pred ich podvodným používaním, ale zároveň by spôsobovali menší zásah do práv priznaných článkami 7 a 8 Charty než zásah, ktorý prináša metóda založená na odtlačkoch prstov. Článok 1 ods. 2 nariadenia č. 2252/2004 neuvádza také zaobchádzanie s odobratými odtlačkami prstov, ktoré ide nad rámec toho, čo je na dosiahnutie uvedeného cieľa potrebné. Článok 4 ods. 3 uvedeného nariadenia totiž výslovne spresňuje, že odtlačky prstov môžu byť použité iba na účel overenia pravosti cestovného pasu a totožnosti jeho držiteľa, a z článku 1 ods. 2 nariadenia č. 2252/2004 vyplýva, že nariadenie zabezpečuje ochranu proti nebezpečenstvu načítania údajov obsahujúcich odtlačky prstov osobami, ktoré na to nie sú oprávnené, a stanovuje uchovávanie odtlačkov prstov iba v samotnom cestovnom pase, ktorý zostáva vo výlučnej držbe svojho držiteľa.

(pozri body 33, 35 – 38, 42 – 45, 53, 54, 56, 57, 60)