Language of document :

Žaloba podaná 4. júna 2021 – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(vec T-315/21)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: I. Miralles Llorca, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Nordesta GmbH (Mníchov, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie APIAL – prihláška č. 17 958 998.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 25. marca 2021 vo veci R 1560/2020-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a zamietol prihlášku ochrannej známky Európskej únie č. 17 958 998 APIAL pre všetky výrobky zaradené do tried 3, 4 a 5,

uložil EUIPO a spoločnosti Nordesta GmbH, ak sa rozhodne vstúpiť do tohto konania ako vedľajší účastník konania, povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.

____________