Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 25. března 2021 – Megatherm-Csillaghegy Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Věc C-188/21)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Odpůrce: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Předběžné otázky

Musí být zásada neutrality daně z přidané hodnoty, jakož i bod 30 odůvodnění a články 63, 167, 168, 178 až 180, 182 a 273 směrnice o DPH1 vykládány v tom smyslu, že brání § 137 odst. 3 poslední větě az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (zákon č. CXXVII z roku 2007 o dani z přidané hodnoty) ve znění platném v době od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017, podle níž „i v případě, že daňová správa zrušila daňové identifikační číslo osoby povinné k dani, aniž přerušila jeho platnost, osoba povinná k dani pozbude nárok na odpočet daně počínaje dnem, kdy rozhodnutí o zrušení výše uvedeného čísla nabude právní moci“, a § 137 výše uvedeného zákona ve znění platném v době od 1. ledna 2018 do 26. listopadu 2020, v němž se stanoví, že „pokud státní orgán daňové a celní správy zrušil daňové identifikační číslo osoby povinné k dani, osoba povinná k dani pozbude nárok na odpočet daně ke dni, kdy se rozhodnutí o zrušení výše uvedeného čísla stane konečným“?

Musí být článek 273 směrnice o DPH vykládán v tom smyslu, že pozbytí nároku na odpočet daně, jakožto závazný právní důsledek, jde (nepřiměřeně) nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, jímž je výběr daně a boj proti daňovým únikům?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

(Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).