Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Kuria (Ungern) den 25 mars 2021 – Megatherm-Csillaghegy Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-188/21)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i det nationella målet

Klagande: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tolkningsfrågor

Ska principen om mervärdesskattens neutralitet och [skäl 30] och artiklarna 63, 167, 168, 178–180, 182 och 273 i mervärdesskattedirektivet1 tolkas så, att de utgör hinder för den sista meningen i 137 § punkt 3 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (lag nr CXXVII av år 2007 om mervärdesskatt), i den lydelse som gällde mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2017, i vilken det föreskrevs att ”även när skattemyndigheten avregistrerar den beskattningsbara personens skatteidentifieringsnummer utan att ha dragit in det tillfälligt, förlorar denne sin rätt till skatteavdrag den dag då beslutet att avregistrera numret vinner laga kraft”, och för 137 § i samma lag, i den lydelse som gällde mellan den 1 januari 2018 och den 26 november 2020, i vilken det föreskrevs att ”om den statliga skatte- och tullmyndigheten avregistrerar den beskattningsbara personens skatteidentifieringsnummer, förlorar denne rätten till skatteavdrag från och med den dag då beslutet att avregistrera numret vinner laga kraft”?

Ska artikel 273 i mervärdesskattedirektivet tolkas så, att förlusten av rätten att göra skatteavdrag, som en tvingande rättsföljd, (på ett oproportionerligt sätt) går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att säkerställa skatteuppbörden och att bekämpa skatteundandragande?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s.1).