Language of document :

Žaloba podaná dne 5. dubna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-40/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, které určuje dávky, na jaké má žalobce právo na základě své částečné doživotní invalidity.

Návrhové žádání žalobce

Quatenus opus est, zrušit návrh rozhodnutí ze dne 2. června 2010, který vydala žalovaná a který se týká dávek přiznaných žalobci na základě článku 73 služebního řádu v souvislosti s úrazem, jehož obětí se žalobce stal dne 17. června 2005, zrušení se požaduje výlučně ohledně části návrhu rozhodnutí, kde se stanoví, že žalobci by měla být vyplacena částka 10 682,29 euro, která byla ve skutečnosti uhrazena;

zrušit rozhodnutí, do něhož se přeměnil návrh rozhodnutí ze dne 2. června 2010 po uplynutí zákonné lhůty od doručení tohoto návrhu žalobci, aniž by došlo k lékařské prohlídce žalobce před lékařskou komisí, zrušení se požaduje výlučně ohledně části návrhu rozhodnutí, kde se stanoví, že žalobci by měla být vyplacena částka 10 682,29 euro, která byla ve skutečnosti uhrazena;

quatenus oportet, zrušit akt zamítající stížnost ze dne 26. srpna 2010;

uložit Evropské komisi, aby žalobci neprodleně vyplatila rozdíl mezi tím, co mu mělo být uhrazeno na základě článku 73 služebního řádu a ve vztahu k jeho úrazu a částkou 10 682,29 eur, která mu již byla vyplacena, a krom toho úroky z výše uvedeného rozdílu ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací, a to ode dne 24. srpna 2010;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________