Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 5. julija 2011

Zadeva F‑38/11

Gianluigi Alari

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2009 – Medinstitucionalna premestitev med napredovalnim obdobjem, v katerem bi uradnik napredoval v svoji matični instituciji – Institucija, ki je pristojna za odločitev o napredovanju premeščenega uradnika“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero G. Alari predlaga razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta o njegovem nenapredovanju v naziv AD 7 v napredovalnem obdobju 2009.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena. Parlament nosi svoje stroške in stroške tožeče stranke.

Povzetek

Uradniki – Napredovanje – Primerjalna ocena uspešnosti – Medinstitucionalna premestitev med napredovalnim obdobjem – Pristojnost institucije za odločitev o napredovanju

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45)

V skladu z zahtevami iz člena 45 Kadrovskih predpisov je organ, pristojen za imenovanja, ki je pristojen za odločanje o napredovanju uradnika, ki lahko napreduje v letu, v katerem je premeščen, matična institucija.

V členu 45 Kadrovskih predpisov je pojasnjeno, da se napredovanje izvede po primerjalni oceni uspešnosti uradnikov, upravičenih do napredovanja, in da organ, pristojen za imenovanja, pri primerjalni oceni uspešnosti upošteva predvsem poročila o uradnikih.

Vendar lahko organ, pristojen za imenovanja, institucije, v katero je uradnik premeščen, pri odločanju, ali je treba uradniku retroaktivno omogočiti napredovanje 1. januarja leta N (in splošneje tudi v letu N), v praksi primerjalno oceni le preteklo uspešnost uradnikov, to je zlasti v letu N – 1 (in glede na ocenjevalna poročila uspešnosti navedenih uradnikov v letu N – 1 in letih pred njim). Zato je namreč treba uspešnost premeščenih uradnikov primerjati s tistimi, ki so bili njihovi sodelavci še v letu pred njihovo premestitvijo, kar pa lahko veljavno presodi le matična institucija.

(Glej točke 26, 27 in 31.)