Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 5 juli 2011

Mål F-38/11

Gianluigi Alari

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet år 2009 – Övergång mellan institutioner under det befordringsförfarande i vilket tjänstemannen skulle ha befordrats vid sin ursprungliga institution – Behörig institution för att besluta om befordran för den tjänsteman som har övergått till en ny institution”

Saken:      Talan, som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i detta, genom vilken Gianluigi Alari har yrkat ogiltigförklaring av parlamentets beslut att inte befordra honom till lönegrad AD 7 vid befordringsförfarandet år 2009.

Avgörande:      Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den är ogrundad. Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Befordran – Jämförelse av kvalifikationer – Övergång mellan institutioner under befordringsförfarandet – Den ursprungliga institutionens behörighet att besluta om befordran

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45)

I enlighet med artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, är det, när en tjänsteman kan befordras under det år då denne förflyttas, tillsättningsmyndigheten vid den ursprungliga institutionen som är behörig att fatta beslut om befordran.

I artikel 45 i tjänsteföreskrifterna preciseras att befordran ska ske efter en jämförelse av kvalifikationerna för de tjänstemän som kan komma i fråga för befordran. Vid jämförelsen av kvalifikationerna ska tillsättningsmyndigheten särskilt beakta tjänstemannens rapport.

För att avgöra om en tjänsteman ska befordras retroaktivt från den 1 januari år N (och även i största allmänhet under år N) kan tillsättningsmyndigheten i praktiken inte göra en jämförelse av tjänstemännens tidigare kvalifikationer, i synnerhet inte för år N-1(och med beaktande av betygsrapporterna för dessa tjänstemän för år N‑1 och tidigare år). Det är härvid nödvändigt att jämföra kvalifikationerna för de tjänstemän som förflyttats med kvalifikationerna för de tjänstemän som var kolleger med dessa under det år som föregick förflyttningen. Det är endast den ursprungliga institutionen som kan göra denna bedömning på ett riktigt sätt.

(se punkterna 26, 27 och 31)