Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 3 mei 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-40/11)1

(Openbare dienst – Sociale zekerheid – Voormalig, wegens invaliditeit gepensioneerd ambtenaar – Ongeval – Ontbreken van verzekering – Beroep zonder voorwerp geraakt – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende vaststelling van de prestaties waarop verzoekers wegens zijn blijvende gedeeltelijke invaliditeit recht heeft

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep in zaak F-40/11, Marcuccio/Commissie.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 186 van 25.6.2011, blz. 34.