Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 3 maja 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/11)1

(Służba publicza – Zabezpieczenie społeczne – Były urzędnik przeniesiony w stan spoczynku niezdolności do pracy – Wypadek – Brak objęcia ubezpieczeniem – Skarga, która stała się bezprzedmiotowa – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej świadczenia, do których uprawniony jest skarżący ze względu na częściową trwałą niezdolność do pracy

Sentencja postanowienia

Postępowanie ze skargi w sprawie F-40/11 Marcuccio przeciwko Komisji należy umorzyć.

Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 34.