Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 juni 2012 – Mocová / Commissie

(Zaak F-41/11)1

„Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd – Beoordelingsvrijheid – Artikel 8 RAP – Artikel 4 van besluit van directeur-generaal van OLAF van 30 juni 2005 betreffende nieuw beleid op gebied van aanstelling en gebruik van tijdelijk personeel van OLAF – Maximumduur van overeenkomsten van tijdelijk functionaris”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Dana Mocová (Brussel, België) (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de directeur-generaal van OLAF houdende afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij om haar overeenkomst van tijdelijk functionaris in de zin van artikel 2, sub a, RAP te verlengen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 PB C 282 van 24/09/11, blz. 51.