Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-38/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego, który został przeniesiony w dniu 1 września 2009 r. z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do Parlament Europejskiego, w ramach postępowania w sprawie awansu w 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 4 stycznia 2011 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD7 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2009 r.;

jeśli zaistnieje taka konieczność, stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD7 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2009 r.;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________