Language of document :

Mededeling in het PB

 

    BESCHIKKING VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

    van 20 maart 2003

in zaak T-76/94, Rendert Jasma tegen Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen (1)

("Beroep tot schadevergoeding ( Niet-contractuele aansprakelijkheid ( Melk ( Extra heffing ( Referentiehoeveelheid ( Producent die verbintenis tot niet-levering is aangegaan ( Verkoop van SLOM-bedrijf ( Verjaring ( Afdoening zonder beslissing")

    (Procestaal: Nederlands)

In zaak T-76/94, R. Jansma, wonende te Engelbert (Nederland), vertegenwoordigd door E. H. Pijnacker Hordijk en H. J. Bronkhorst, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Raad van de Europese Unie (gemachtigde: A.-M. Colaert) en Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: T. van Rijn en H.-J. Rabe), betreffende een beroep krachtens de artikelen 178 en 215, tweede alinea, EG-Verdrag (thans de artikelen 235 EG en 288, tweede alinea, EG), strekkende tot vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden omdat hij geen melk heeft kunnen leveren ingevolge verordening (EEG) nr. 857/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende algemene voorschriften voor de toepassing van de in artikel 5 quater van verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 90, blz. 13), zoals aangevuld bij verordening (EEG) nr. 1371/84 van de Commissie van 16 mei 1984 tot vaststelling van de nadere voorschriften voor de toepassing van de bij artikel 5 quater van verordening nr. 804/68 ingestelde extra heffing (PB L 132, blz. 11), heeft het Gerecht (Eerste kamer), samengesteld als volgt: B. Vesterdorf, president, R. M. Moura Ramos en H. Legal, rechters; griffier: H. Jung, op 20 maart 2003 een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt:

1)Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)Verweerders worden in de kosten verwezen.

----------

(1) PB C 90 van 26.3.94

____________