Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Förstainstansrättens beslut av den 20 mars 2003 i mål T-76/94, Rendert Jansma mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission

(Skadeståndstalan ( Utomobligatoriskt skadeståndsansvar ( Mjölk ( Tilläggsavgift ( Referenskvantitet ( Producent som skriftligen har åtagit sig att avstå från saluförande ( Försäljning av SLOM-jordbruksföretaget ( Preskription ( Anledning saknas att döma i saken)

    (Rättegångsspråk: nederländska)

Förstainstansrätten, första avdelningen (ordföranden B. Vesterdorf, samt domarna R. M. Moura Ramos och H. Legal; justitiesekreterare: H. Jung), har den 20 mars 2003 meddelat beslut i mål T-76/94: Rendert Jansma, Engelbert (Nederländerna) (ombud: advokaterna E. H. Pijnacker Hordijk och H.J. Bronkhorst, delgivningsadress: Luxemburg) mot Europeiska unionens råd (ombud: A.-M. Colaert) och Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: T. van Rijn och H.-J. Rabe), angående en talan om skadestånd, med tillämpning av artiklarna 178 och 215 andra stycket i EG-fördraget (nu artiklarna 235 EG och 288 andra stycket EG), för den skada sökanden har lidit på grund av att han har varit förhindrad att saluföra mjölk med tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 857/84 av den 31 mars 1984 om allmänna tillämpningsföreskrifter för den avgift som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 90, s. 13), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1371/84 av den 16 maj 1984 om tillämpningsföreskrifter för den tilläggsavgift som avses i artikel 5c i förordning nr 804/68 (EGT L 132, s. 11). Beslutet lyder enligt följande:

1) Det saknas anledning att döma i saken.

2) Svaranden skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________