Language of document :

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. května 2006 - Blom a další v. Komise

(Věc T-87/94)1

("Žaloba na náhradu škody - Mimosmluvní odpovědnost - Mléko - Doplňková dávka - Referenční množství - Producenti, kteří přijali závazek neuvádět na trh - Producenti SLOM 1983 - Neobnovení produkce po skončení závazku")

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobci: J.C. Blom (Blokker, Nizozemsko) a ostatní žalobci, jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku (zástupci: původně H. Bronkhorst a E. Pijnacker Hordijk, poté E. Pijnacker Hordijk, advokáti)

Žalované: Rada Evropské unie (zástupci: původně A. Brautigam a A.-M. Colaert, poté A.-M. Colaert, zmocněnci) a Komise Evropských společenství (zástupci: T. van Rijn, zmocněnec, ve spolupráci s H.-J. Rabem, advokátem, poté T. van Rijn)

Předmět věci

Žádost o náhradu škody na základě článku 178 Smlouvy o ES (nyní článek 235 ES) a článku 215 druhého pododstavce Smlouvy o ES (nyní článek 288 druhý pododstavec ES) údajně utrpěné žalobcem na základě skutečnosti, že mu bylo bráněno uvádět na trh mléko na základě nařízení Rady (EHS) č. 857/84 ze dne 31. března 1984, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dávku uvedenou v článku 5c nařízení (EHS) č. 804/68 v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 90, s. 13), doplněného nařízením Komise (EHS) č. 1371/84 ze dne 16. května 1984, které stanoví prováděcí pravidla pro doplňkovou dávku uvedenou v článku 5c nařízení (EHS) č. 804/68 (Úř. věst. L 132, s. 11)

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá v rozsahu, v jakém byla podána J. C. Bloomem.

Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

O žalobě v téže věci bude v rozsahu, v jakém byla podána žalobci, jejichž jména jsou uvedena v příloze, rozhodnuto později.

____________

1 - Úř. věst. C 90, 26.3.1994.