Language of document :

Pirmās instances tiesas 2006. gada 30. maija spriedums - Blom u.c. pret Komisiju

(lieta T-87/94)1

Prasība par zaudējumu atlīdzību - Ārpuslīgumiskā atbildība - Piens - Papildmaksājums - References daudzums - Ražotāji, kas ir apņēmušies neveikt pārdošanu - SLOM 1983 ražotāji - Ražošanas neatsākšana pēc saistību beigām

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: J. K. Bloums [J. C. Blom], Blokera [Blokker] (Nīderlande) (pārstāvji - sākotnēji H. Bronkhorsts [H. Bronkhorst] un E. Peinakers Hordeiks [E. Pijnacker Hordijk], pēc tam E. Peinakers Hordeiks [E. Pijnacker Hordijk], avocats)

Atbildētājas: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - sākotnēji A. Brautigams [A. Brautigam] un A. M. Kolerta [A.-M. Colaert], pēc tam Kolerta, pārstāvji) un Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - T. van Reins [T. van Rijn], pārstāvis, kam palīdz H. J. Rabe [H.-J. Rabe], avocat, pēc tam T. van Reins)

Priekšmets

Prasība atlīdzināt zaudējumus saskaņā ar EKL 178. pantu (jaunajā redakcijā - EKL 235. pants) un EKL 215. panta otro daļu (jaunajā redakcijā - EKL 288. panta otrā daļa), ko prasītājs, iespējams, cietis tādēļ, ka viņam tika liegts pārdot pienu, piemērojot Padomes 1984. gada 31. marta Regulu (EEK) Nr. 857/84, ar ko pieņem vispārīgus noteikumus Regulas (EEK) 804/68 5.c pantā minētās nodevas piemērošanai piena un piena produktu nozarē (OV L 90, 13. lpp.), kas ir papildināta ar Komisijas 1984. gada 16. maija Regulu (EEK) Nr. 1371/84, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas Nr. 804/68 5.c pantā minētās papildu nodevas piemērošanai (OV L 132, 11. lpp.).

Rezolutīvā daļa:

prasību, ko ir cēlis J. K. Bloums, noraidīt;

prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

tās prasības iznākums šajā lietā, ko ir cēluši prasītāji, kuru vārdi ir norādīti pielikumā, netiek skarts.

____________

1 - OV C 90, 26.03.1994.