Language of document :

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 30 mei 2006 - Blom e.a. / Raad en Commissie

(Zaak T-87/94)1

("Beroep tot schadevergoeding - Niet-contractuele aansprakelijkheid - Melk - Extra heffing - Referentiehoeveelheid - Producent die verbintenis tot niet-levering is aangegaan - SLOM 1983-producenten - Niet-hervatten van productie na afloop van verbintenis")

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekers: J. C. Blom (Blokker, Nederland) en de andere verzoekers wier namen worden vermeld in de bijlage bij het arrest (vertegenwoordigers: aanvankelijk H. Bronkhorst en E. Pijnacker Hordijk, vervolgens E. Pijnacker Hordijk, advocaten)

Verweerders: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Brautigam en A.-M. Colaert, vervolgens A.-M. Colaert, gemachtigden), en Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. van Rijn, gemachtigde, bijgestaan door H.-J. Rabe, advocaat, vervolgens T. van Rijn)

Voorwerp

Beroep krachtens artikel 178 EG-Verdrag (thans artikel 235 EG) en artikel 215, tweede alinea, EG-Verdrag (thans artikel 288, tweede alinea, EG), strekkende tot vergoeding van de schade die verzoekers stellen te hebben geleden omdat zij geen melk hebben kunnen leveren ingevolge verordening (EEG) nr. 857/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende algemene voorschriften voor de toepassing van de in artikel 5 quater van verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 90, blz. 13), zoals aangevuld bij verordening (EEG) nr. 1371/84 van de Commissie van 16 mei 1984 tot vaststelling van de nadere voorschriften voor de toepassing van de bij artikel 5 quater van verordening nr. 804/68 ingestelde extra heffing (PB L 132, blz. 11)

Dictum

Het beroep wordt verworpen voor zover het is ingesteld door J. C. Blom.

Verzoeker wordt verwezen in de kosten.

De uitspraak op het beroep in deze zaak wordt aangehouden voor zover het is ingesteld door de verzoekers wier namen worden vermeld in de bijlage.

____________

1 - PB C 90 van 26.3.1994.