Language of document :

Förstainstansrättens dom av den 30 maj 2006 - Blom m.fl. mot kommissionen

(Mål T-87/94)1

(Skadeståndstalan - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Mjölk - Tilläggsavgift - Referenskvantitet - Producenter som har åtagit sig att avstå från saluförande - SLOM 1983-producenter - Produktionen har ej återupptagits när åtagandet upphört)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: J.C. Blom m.fl. (Blokker, Nederländerna) och övriga sökande enligt bilaga till domen (ombud: inledningsvis advokaterna H. Bronkhorst och E. Pijnacker Hordijk, därefter E. Pijnacker Hordijk)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis A. Brautigam och A.-M. Colaert, och därefter A.-M. Colaert) och Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: inledningsvis T. van Rijn, biträdd av advokaten H.-J. Rabe, och därefter T. van Rijn)

Saken

Talan om skadestånd enligt artikel 178 i EG-fördraget (nu artikel 235 EG) och artikel 215 andra stycket i EG-fördraget (nu artikel 288 andra stycket EG) för den skada sökanden påstås ha lidit för att han varit förhindrad att saluföra mjölk enligt rådets förordning (EEG) nr 857/84 av den 31 mars 1984 om allmänna tillämpningsföreskrifter för den avgift som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 90, s. 13), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1371/84 av den 16 maj 1984 om tillämpningsföreskrifter för den tilläggsavgift som avses i artikel 5c i förordning nr 804/68 (EGT L 132, s. 11)

Domslut

Talan ogillas i den del som avser J.C. Blom.

Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Utgången av talan i förevarande mål, i den del som avser sökande upptagna i bilaga, meddelas senare.

____________

1 - EUT C 90, 26.3.1994.