Language of document : ECLI:EU:T:2006:135

Kohtuasi T-87/94

J. C. Blom jt

versus

Euroopa Liidu Nõukogu ja

Euroopa Ühenduste Komisjon

Kahju hüvitamise hagi – Lepinguväline vastutus – Piim – Täiendav maksustamine – Individuaalne kvoot – Turustamata jätmise kohustuse võtnud tootjad – SLOM 1983 tootjad – Kohustuse lõppemisel tootmise taaskäivitamata jätmine

Kohtuotsuse kokkuvõte

Lepinguväline vastutus – Tingimused – Institutsioonide õigusvastane käitumine

(EÜ artikkel 288, lõige 2; nõukogu määrused nr 857/84 ja nr 2187/93)

Ühenduse vastutus tekib iga tootja suhtes, kellele on tekkinud kahju selle tõttu, et ta ei tohtinud määruse nr 857/84, mis käsitleb üldeeskirju määruse (EMÜ) nr 804/68 artiklis 5c sätestatud maksu kohaldamiseks piima ja piimatoodete sektoris, kohaldamise tõttu piima tarnida. See vastutus tuleneb õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisest. Siiski saab seda põhimõtet ühenduse õigusnormide vaidlustamiseks kasutada vaid juhul, kui ühendus on ise eelnevalt loonud õiguspärase ootuse teket soodustava olukorra.

Need tootjad, kelle kohustus lõppes 1983. aastal, saavad õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte rikkumise alusel kahju hüvitamise hagi esitada ainult juhul, kui nad tõendavad, et nad ei saanud võrdlusaasta jooksul piimatootmist taaskäivitada põhjustel, mis on seotud asjaoluga, et nad olid selle lõpetanud teatud aja jooksul ning nimetatud tootmise korralduse tõttu ei olnud neil võimalik seda koheselt taasalustada. Järelikult peavad tootjad oma kavatsust piimatootmist pärast turustamata jätmise kohustuse lõppu taasalustada selgelt väljendama.

Seetõttu ei tõenda hiljem esialgse kvoodi, mis hiljem muutus lõplikuks kvoodiks, saamine iseenesest, et hagejal oli turustamata jätmise kohustuse lõppemise ajal kavatsus piimatootmist jätkata.

Asjaolu, et teatud piima‑ või piimatoodete tootjatele, kelle tegevus oli ajutiselt takistatud, tehti määruse nr 2187/93 alusel hüvitise pakkumine, ei tõenda, et sellega oleksid täidetud ühenduse vastutuse tekkimise tingimused väidetud kahju osas.

(vt punktid 103, 104, 107, 108, 119, 124)