Language of document : ECLI:EU:T:2006:135

Asia T-87/94

J. C. Blom ym.

vastaan

Euroopan unionin neuvosto ja

Euroopan yhteisöjen komissio

Vahingonkorvauskanne – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Maito – Lisämaksu – Viitemäärä – Tuottajat, jotka ovat antaneet sitoumuksen maidon kaupan pitämisestä luopumisesta – SLOM 1983 -tuottajat – Tuotantoa ei ole aloitettu uudelleen sitoumuksen päättyessä

Tuomion tiivistelmä

Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Edellytykset – Toimielinten lainvastainen menettely

(EY 288 artiklan toinen kohta; neuvoston asetukset N:o 857/84 ja N:o 2187/93)


Niiden maidontuottajien osalta, jotka ovat antaneet sitoumuksen maidon kaupan pitämisestä luopumisesta, yhteisön vastuu syntyy jokaista sellaista tuottajaa kohtaan, jolle on aiheutunut vahinkoa siitä, että tämä ei ole voinut toimittaa maitoa asetuksen N:o 804/68 5 c artiklassa tarkoitetun maksun soveltamista maito- ja maitotuotealalla koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen N:o 857/84 soveltamisen vuoksi. Tämä vastuu johtuu luottamuksensuojan periaatteen loukkaamisesta. Tähän periaatteeseen voidaan kuitenkin vedota yhteisön lainsäädäntöä vastaan vain silloin, kun yhteisö on itse aiemmin luonut tilanteen, johon perusteltu luottamus perustuu.

Näin ollen tuottajat, joiden sitoumus oli päättynyt vuonna 1983, voivat menestyksekkäästi perustaa vahingonkorvauskanteensa mainitun periaatteen loukkaamiseen vain, jos ne osoittavat, että syyt, joiden vuoksi ne eivät olleet aloittaneet uudelleen maidontuotantoa viitevuonna, liittyvät siihen seikkaan, että ne olivat keskeyttäneet tämän tuotannon tietyksi ajaksi ja että niiden oli mahdotonta tuotantoa koskevista järjestelyllisistä syistä aloittaa toimintaa välittömästi uudelleen. Tästä seuraa, että kyseisten tuottajien on selvästi näytettävä toteen, että ne ovat ilmaisseet aikomuksensa aloittaa uudelleen maidontuotanto sen jälkeen, kun maidon kaupan pitämisestä luopumista koskeva ajanjakso on päättynyt.

Tältä osin se seikka, että tuottajalle on myöhemmin myönnetty väliaikainen viitemäärä, joka on sittemmin muutettu lopulliseksi viitemääräksi, ei sellaisenaan osoita, että hänellä olisi ollut kaupan pitämisestä luopumista koskevan sitoumuksen päättyessä aikomus aloittaa uudelleen maidontuotanto.

Myöskään sitä, että tuottaja on saanut tietyille maidon ja maitotuotteiden tuottajille, jotka eivät voineet tilapäisesti harjoittaa toimintaansa, tarjottavasta hyvityksestä annetun asetuksen N:o 2187/93 mukaisen korvaustarjouksen, ei voida pitää todisteena siitä, että edellytykset vedotun vahingon korvaamista koskevan yhteisön vastuun syntymiselle olisivat täyttyneet.

(ks. 103, 104, 107, 108, 119 ja 124 kohta)