Language of document : ECLI:EU:T:2006:135

Sprawa T‑87/94

J.C. Blom i in.

przeciwko

Radzie Unii Europejskiej

i Komisji Wspólnot Europejskich

Skarga o odszkodowanie – Odpowiedzialność pozaumowna – Mleko – Opłata dodatkowa – Ilość referencyjna – Producenci, którzy podjęli zobowiązanie do niewprowadzania do obrotu – Producenci SLOM 1983 – Niewznowienie produkcji z chwilą wygaśnięcia zobowiązania

Streszczenie wyroku

Odpowiedzialność pozaumowna – Przesłanki – Bezprawne zachowanie instytucji

(art. 288 akapit drugi WE; rozporządzenia Rady nr 857/84 i nr 2187/93)

Odpowiedzialność Wspólnoty wobec producentów mleka, którzy podjęli zobowiązanie do niewprowadzania do obrotu, powstaje względem każdego producenta, który poniósł szkodę z tego powodu, że nie mógł dostarczać mleka w wyniku obowiązywania rozporządzenia nr 857/84 przyjmującego ogólne zasady stosowania opłaty wyrównawczej określonej w art. 5c rozporządzenia nr 804/68 w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Odpowiedzialność ta oparta jest na naruszeniu zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań. Niemniej powołanie się na tę zasadę w odniesieniu do danej regulacji wspólnotowej jest możliwe tylko wtedy, gdy Wspólnota uprzednio sama stworzyła sytuację, która może wzbudzać uzasadnione oczekiwania.

W konsekwencji producenci, których zobowiązanie wygasło w 1983 r., swoje skargi o odszkodowanie mogą skutecznie oprzeć na naruszeniu tej zasady tylko wtedy, kiedy wykażą, że powody, dla których nie wznowili produkcji mleka w ciągu roku referencyjnego, związane są z tym, że wstrzymali oni tę produkcję na dany okres i ze względów organizacji tej produkcji nie mieli możliwości natychmiastowego jej wznowienia. Wynika z tego, że producenci ci powinni udowodnić, że wyraźnie okazali zamiar wznowienia produkcji mleka z chwilą wygaśnięcia ich zobowiązania do niewprowadzania do obrotu.

W tym zakresie fakt późniejszego otrzymania tymczasowej ilości referencyjnej, przekształconej następnie w ostateczną ilość referencyjną, nie dowodzi sam w sobie, że z chwilą wygaśnięcia zobowiązania do niewprowadzania do obrotu producent miał zamiar wznowienia produkcji mleka.

Podobnie fakt, że producent otrzymał ofertę rekompensaty w zastosowaniu rozporządzenia nr 2187/93 przewidującego ofertę rekompensat dla niektórych producentów mleka i przetworów mlecznych, tymczasowo objętych ograniczeniami prowadzenia przez nich handlu, nie może stanowić dowodu spełnienia przesłanek niezbędnych do stwierdzenia odpowiedzialności Wspólnoty z tytułu dochodzonej w niniejszym przypadku szkody.

(por. pkt 103, 104, 107, 108, 119, 124)