Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-85/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej obliczenia dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzyskanych przed rozpoczęciem służby na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 27 stycznia 2012 r. o obliczeniu dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzyskanych przed rozpoczęciem służby w Komisji na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 2 maja 2012 r. na decyzję ustalającą dodatkowe lata zaliczane do okresu uprawniającego do emerytury w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzyskanych przed rozpoczęciem służby w systemie emerytalnym Unii;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.