Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 – CN / Raad

(Zaak F-84/12)1

(Openbare dienst – Artikel 78 Statuut – Invaliditeitscommissie – Medisch rapport – Medische gegevens van psychiatrische of psychologische aard – Medisch geheim – Toegang – Beroep tot nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CN (Brumath, Frankrijk) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J. Herrmann en M. Bauer, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeker rechtstreeks toegang te verlenen tot het eindrapport van de conclusies van de invaliditeitscommissie en tot de diagnose van de derde arts van die commissie

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

CN zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Raad van de Europese Unie.

____________

____________

1     PB C 295 van 29.9.2012, blz. 35.