Language of document : ECLI:EU:F:2014:205

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

10. september 2014

Kohtuasi F‑36/09 DEP

Kate Armitage-Wilson

versus

Euroopa Politseiamet (Europol)

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Kodukorra artikli 92 alusel esitatud hüvitatavate kulude kindlaksmääramise taotlus, mille K. Armitage-Wilson esitas pärast otsust kohtuasjas Armitage-Wilson vs. Europol (F‑36/09, EU:F:2010:62).

Otsus:      Määrata K. Armitage-Wilsonile Euroopa Politseiameti poolt makstavate hüvitamisele kuuluvate kulude summaks 1343,18 eurot, millele lisandub viivitusintress alates käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest kuni maksmise kuupäevani määras, mida kohaldatakse eespool nimetatud ajavahemikul ning mis on arvutatud Euroopa Keskpanga poolt peamistele refinantseerimistoimingutele kehtestatud määra alusel, millele lisandub kaks protsendipunkti.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Arvesse võetavad asjaolud – Poole ja tema advokaadi vahel sõlmitud kokkulepe advokaaditasu kohta – Välistamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

Liidu kohtul puudub õigus määrata kindlaks poolte poolt oma advokaatidele makstava tasu suurus, ent ta võib kindlaks määrata summa, mis tuleb kohtukulude tasumise eest vastutaval poolel hüvitada. Sellest järeldub, et Avaliku Teenistuse Kohtule ei ole hüvitatavate kulude kindlaksmääramiseks vaja esitada tõendeid nende kulude tasumise kohta, mille väljamõistmist nõutakse.

Niisiis ei pea liidu kohus kohtukulude kindlaksmääramise taotluse lahendamisel arvestama selle kohta sõlmitud kokkulepet huvitatud poole ja tema esindajate või nõustajate vahel.

Seetõttu ei mõjuta hageja õigust põhimenetluses kantud kulude hüvitamisele asjaolu, et hageja ja tema advokaatide vahel sõlmitud kokkulepe kohaselt ei pea hageja oma advokaatidele mingit tasu maksma.

(vt punktid 14, 19 ja 20)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtumäärused, Leeuwarder Papierwarenfabriek vs. komisjon, 318/82, EU:C:1985:468, punkt 2; C.A.S. vs. komisjon, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, punkt 13, ning Kronofrance vs. Saksamaa jt, C‑75/05 P‑DEP ja C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, punkt 30.