Language of document : ECLI:EU:F:2014:202

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

10 september 2014

Mål F‑38/09 DEP

Breige Martin

mot

Europeiska polisbyrån (Europol)

”Personalmål – Förfarande – Fastställande av rättegångskostnader”

Saken:      Begäran om fastställande av rättegångskostnaderna, vilken Breige Martin framställde, med stöd av artikel 92 i rättegångsreglerna, efter det att domen Martin/Europol (F-38/09, EU:F:2010:64) hade meddelats.

Avgörande:      De sammanlagda rättegångskostnader för vilka Europeiska polisbyrån ska betala ersättning till Breige Martin fastställs till 1 343,18 euro jämte ränta från dagen för delgivningen av detta beslut till dess att betalning sker, varvid räntan ska beräknas på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar för huvudsakliga refinansieringstransaktioner under den ovan angivna perioden med tillägg av två procentenheter.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Omständigheter som skall beaktas – Arvodesavtal som en part har ingått med sin advokat – Omfattas inte

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91 b)

Unionsdomstolen är inte behörig att fastställa de arvoden som parterna är skyldiga sina egna advokater utan endast behörig att bestämma det belopp avseende arvoden som kan utkrävas av den part som har förpliktats att ersätta rättegångskostnaderna. Härav följer att det inte behövs någon bevisning för betalning av de rättegångskostnader som det har yrkats att motparten ska ersätta för att personaldomstolen ska kunna fastställa de ersättningsgilla rättegångskostnaderna.

När unionsdomstolen ska ta ställning till ett yrkande om fastställande av rättegångskostnaderna ska den nämligen inte beakta ett eventuellt avtal som den berörda parten i detta hänseende har ingått med sina ombud eller rådgivare.

Den omständigheten att sökanden har ingått ett avtal med sina advokater om att det inte ska utgå något advokatarvode saknar därmed betydelse för sökandens rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i målet rörande huvudsaken.

(se punkterna 14, 19 och 20)

Hänvisning till

Domstolen: beslut Leeuwarder Papierwarenfabriek/kommissionen, 318/82, EU:C:1985:468, punkt 2; beslut C.A.S./kommissionen, C-204/07 P-DEP, EU:C:2009:526, punkt 13; beslut Kronofrance/Tyskland m.fl., C-75/05 P-DEP och C-80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, punkt 30