Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. - Martin/Европейска полицейска служба (Европол)

(Дело F-38/09)1

(Публична служба - Служители на Европол - Неподновяване на договор - Договор за неопределено време - Член 6 от Правилника за служителите на Европол - Принцип на зачитане на правото на защита)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Breige Martin (Дъблин, Ирландия) (представители: първоначално P. de Casparis, avocat, впоследствие W. J. Dammingh и N. D. Dane, avocats)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол) (представители: D. Neumann и D. El Khoury, подпомагани от B. Wägenbaur и R. Van der Hout, avocats)

Предмет на делото

Отмяна на решението от 12 юни 2008 г., с което жалбоподателят се уведомява за невъзможността да му се предложи постоянна длъжност, както и на решението от 7 януари 2009 г., с което се отхвърля подадената срещу първото решение жалба

Диспозитив

Отменя решението от 12 юни 2008 г., с което Европейската полицейска служба (Европол) отказва да предостави договор за неопределено време на г-жа Martin.

Осъжда Европол да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 167, 18.7.2009 г., стр. 26.