Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 - Armitage-Wilson / Europese Politiedienst (Europol)

(Zaak F-36/09)1

(Openbare dienst - Personeel van Europol - Niet-verlenging van overeenkomst - Overeenkomst voor onbepaalde tijd - Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol - Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Kate Armitage-Wilson ('s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: W. J. Dammingh, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol) (vertegenwoordigers: D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur en R. Van der Hout, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van 12 juni 2008 waarbij verzoekster is meegedeeld dat haar geen vaste functie kon worden aangeboden alsmede van het besluit van 7 januari 2009 waarbij de klacht tegen het eerste besluit is afgewezen

Dictum

Het besluit van 12 juni 2008 waarbij de Europese Politiedienst (Europol) heeft geweigerd om Armitage-Wilson een overeenkomst voor onbepaalde tijd te geven, wordt nietig verklaard.

Europol wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 167 van 18.7.2009, blz. 26.