Language of document :

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Bankia SA / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Sprawa C-910/19)1

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/71/WE – Prospekt emisyjny w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych – Artykuł 3 ust. 2 – Artykuł 6 – Oferta skierowana zarówno do inwestorów detalicznych, jak i inwestorów kwalifikowanych – Treść informacji podanych w prospekcie emisyjnym – Powództwo z tytułu odpowiedzialności cywilnej – Inwestorzy detaliczni i inwestorzy kwalifikowani – Wiedza o sytuacji ekonomicznej emitenta

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Bankia SA

Strona przeciwna: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Sentencja

Artykuł 6 dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/11/WE z dnia 11 marca 2008 r., w związku z art. 3 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy, zmienionej dyrektywą 2008/11, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku publicznej oferty subskrypcji akcji skierowanej zarówno do inwestorów detalicznych, jak i inwestorów kwalifikowanych, powództwo z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z informacjami podanymi w prospekcie emisyjnym mogą wytoczyć nie tylko inwestorzy detaliczni, lecz również inwestorzy kwalifikowani.

Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy 2003/71, zmienionej dyrektywą 2008/11, należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, które w ramach powództwa z tytułu odpowiedzialności cywilnej wytoczonego przez inwestora kwalifikowanego w związku z informacjami podanymi w prospekcie emisyjnym pozwalają sądowi na uwzględnienie okoliczności, że inwestor ten wiedział lub powinien był wiedzieć o sytuacji ekonomicznej emitenta publicznej oferty subskrypcji akcji z uwagi na stosunki łączące go z tym emitentem, niezależnie od prospektu emisyjnego, względnie zobowiązują ów sąd do uwzględnienia tej okoliczności, o ile przepisy te nie są mniej korzystne niż przepisy regulujące podobne powództwa przewidziane w prawie krajowym, a ich skutkiem nie jest uniemożliwienie lub nadmierne utrudnienie w praktyce wytoczenia tego powództwa.

____________

1 Dz.U. C 95 z 23.3.2020.