Language of document : ECLI:EU:T:2019:690

VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (septītā palāta)

2019. gada 24. septembrī (*)

Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “V V‑WHEELS” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības, valsts un nereģistrētas grafiskas preču zīmes “VOLVO” – Relatīvs atteikuma pamats – Apzīmējumu līdzība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 5. punkts

Lietā T‑356/18

Volvo Trademark Holding AB, Gēteborga  [Göteborg] (Zviedrija), ko pārstāv T. Dolde, advokāts, un M. Hawkins, solicitor,

prasītāja,

pret

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO), ko pārstāv S. Bonne un H. O’Neill, pārstāvji,

atbildētājs,

otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece –

Paalupaikka Oy, Īsalmi  [Iisalmi] (Somija),

par prasību par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2018. gada 21. marta lēmumu lietā R 1852/2017‑4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Volvo Trademark Holding un Paalupaikka,

VISPĀRĒJĀ TIESA (septītā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētāja V. Tomļenoviča [V. Tomljenović], tiesneši E. Bieļūns [E. Bieliūnas] un A. Kornezovs [A. Kornezov] (referents),

sekretāre: R. Ukelīte [R. Ūkelytė], administratore,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2018. gada 7. jūnijā,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Vispārējā tiesas kancelejā iesniegts 2018. gada 4. oktobrī,

pēc 2019. gada 16. maija tiesas sēdes

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

 Tiesvedības priekšvēsture

1        2015. gada 4. augustā Paalupaikka Oy iesniedza Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar grozīto Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.) (aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.)).

2        Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir šāds grafisks apzīmējums:Image not found

3        Šis apzīmējums reģistrācijas pieteikumā ir aprakstīts šādi: “zils aplis, kura centrā ir [“v” burts] sudraba krāsā”, kuru ieskauj smalka kontūra sudraba krāsā” un kurš atrodas virs “vārda “v‑wheels” ”, kurā burts “[v]” [..] ir sudraba krāsā [un] pārējās rakstzīmes ir zilā krāsā”. Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta reģistrācija, ietilpst 12. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un atbilst šādam aprakstam: “Automobiļu riteņu diski; transportlīdzekļu riteņu diski; riteņi; transportlīdzekļu skrituļi [riteņi]; automobiļu riteņi, motociklu riteņi; transportlīdzekļu riteņi; skrituļi [transportlīdzekļu] stumjamiem ratiņiem; riteņi [sauszemes transportlīdzekļu detaļas]; riteņi sacīkšu gokartiem; riteņi, riepas un kāpurķēdes”.

4        Preču zīmes reģistrācijas pieteikums tika publicēts 2015. gada 25. septembra Bulletin des marques de l’Union européenne [Eiropas Savienības Preču Zīmju Biļetenā] Nr. 182/2015.

5        2015. gada 31. decembrī prasītāja, Volvo Trademark Holding AB, cēla iebildumu pret pieteiktā apzīmējuma reģistrāciju attiecībā uz šī sprieduma 3. punktā norādītajām precēm.

6        Iebildums bija pamatots ar šādām agrākām preču zīmēm, kas aptver visas 12. klasē ietilpstošās preces:

–        Eiropas Savienības grafiska preču zīme, reģistrēta ar numuru 10397016, attēlota zemāk:

Image not found

–        Eiropas Savienības grafiska preču zīme, reģistrēta ar numuru 4804522, attēlota zemāk:

Image not found

–        Eiropas Savienības grafiska preču zīme, reģistrēta ar numuru 9045311, attēlota zemāk:


–        Somijas grafiska preču zīme, reģistrēta ar numuru 66240, attēlota zemāk:

Image not found

–        Zviedrijas grafiska preču zīme, reģistrēta ar numuru 385923, attēlota zemāk:

Image not found

–        Zviedrijas grafiska preču zīme, pieteikta ar 2014. gada 22. augusta reģistrācijas pieteikumu, attēlota zemāk:

Image not found

–        Eiropas Savienībā plaši pazīstama preču zīme, attēlota zemāk:

Image not found

–        Eiropas Savienībā plaši pazīstama preču zīme, attēlota zemāk:

Image not found

–        Eiropas Savienībā plaši pazīstama preču zīme, attēlota zemāk:

Image not found

7        Iebildumu pamatojumam bija izvirzīti Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. punktā (tagad Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts) paredzētie pamati.

8        2017. gada 19. jūnijā Iebildumu nodaļa iebildumu noraidīja pilnībā.

9        2017. gada 22. augustā prasītāja, pamatojoties uz Regulas Nr. 207/2009 58.–64. pantu (tagad Regulas 2017/1001 66.–71. pants), iesniedza EUIPO apelācijas sūdzību par Iebildumu nodaļas lēmumu.

10      Ar 2018. gada 21. marta lēmumu (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”) EUIPO Apelācijas ceturtā padome apelācijas sūdzību noraidīja. Konkrētāk, tā uzskatīja, ka reģistrācijai pieteiktais apzīmējums atšķiras no agrākajām preču zīmēm, uz kurām veikta atsauce iebilduma pamatojumam, un ka līdz ar to nekāda sajaukšanas iespēja Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē nevar tikt konstatēta. Tad tā noraidīja iebildumu pamatu, kas pamatots ar minētās regulas 8. panta 5. punktu, tāpēc ka nav izpildīts pirmais nosacījums šī noteikuma piemērošanai, jo konfliktējošie apzīmējumi ir atšķirīgi. Visbeidzot, tā norādīja, ka ne ar prasītājas iesniegtajām viedokļu aptaujām, ne Patentstyret (Norvēģijas intelektuālā īpašuma birojs) lēmumu nevar tikt atspēkoti šie secinājumi.

 Lietas dalībnieku prasījumi

11      Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

–        atcelt apstrīdēto lēmumu;

–        piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar procesu Iebildumu nodaļā un procesu EUIPO Apelācijas ceturtajā padomē.

12      EUIPO prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

–        pilnībā noraidīt prasību;

–        piespriest prasītājai atlīdzināt tā tiesāšanās izdevumus.

 Juridiskais pamatojums

13      Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus. Ar pirmo un otro pamatu tiek apgalvots attiecīgi Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums. Ar trešo prasības pamatu tiek apgalvota Apelācijas padomes veiktā faktisko apstākļu un pierādījumu sagrozīšana, pārkāpjot Regulas 2017/1001 72. panta 2. punktu. Ar ceturto prasības pamatu tiek apgalvota no Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkta izrietošā Apelācijas padomes pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde.

14      No apstrīdētā lēmuma izriet, ka Apelācijas padome, analizējot Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto relatīvo atteikuma pamatu, uzskatīja, ka konfliktējošie apzīmējumi ir atšķirīgi, tādējādi būtu jānoraida iebildums, kas pamatots gan ar šīs pašas regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, gan 8. panta 5. punktu.

15      Attiecībā uz pirmo pamatu par Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkta pārkāpumu prasītāja būtībā uzskata, ka Apelācijas padome esot nepamatoti secinājusi, ka nav nekādas līdzības starp apzīmējumiem, tādējādi noraidot šajā tiesību normā paredzēto relatīvo atteikuma pamatu.

16      Saskaņā ar Regulas 2017/1001 8. panta 5. punktu, ja [šī paša panta] 2. punkta nozīmē reģistrētas agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieteikto preču zīmi nereģistrē, ja tā ir identiska vai līdzīga agrākai preču zīmei, neatkarīgi no tā, ka to ir lūgts reģistrēt attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta agrākā preču zīme, ja, runājot par agrāku Eiropas Savienības preču zīmi, tai ir reputācija Savienībā un, runājot par agrāku valsts preču zīmi, tai ir reputācija attiecīgajā dalībvalstī, un ja pieteiktās preču zīmes izmantošanas bez pietiekama iemesla gadījumā varētu netaisnīgi tikt gūts labums no agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas vai varētu tām tikt kaitēts.

17      No Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkta formulējuma izriet, ka šīs tiesību normas piemērošana ir pakļauta kumulatīviem nosacījumiem, kas attiecas, pirmkārt, uz konfliktējošo preču zīmju identiskumu vai līdzību, otrkārt, uz agrākās preču zīmes, uz kuru balstās iebildumi, reputācijas esamību un, treškārt, uz risku, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes nepamatotas izmantošanas dēļ netaisnīgi tiks gūts labums no agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas vai tām tiks nodarīts kaitējums (spriedums, 2018. gada 28. jūnijs, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, 54. punkts).

18      Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru Regulas 2017/1001 8. panta 5. punktā paredzētais nodarītais kaitējums, kad tas rodas, ir agrākās un vēlākās preču zīmju zināmās līdzības pakāpes sekas, kā rezultātā konkrētā sabiedrības daļa veic šo divu preču zīmju tuvināšanu, proti, nodibina sakarību starp tām, pat ja tā tās nejauc (spriedums, 2009. gada 12. marts, Antartica/ITSB, C‑320/07 P, nav publicēts, EU:C:2009:146, 43. punkts un tajā minētā judikatūra).

19      Konkrēti attiecībā uz pirmo nosacījumu Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkta piemērošanai, kā atgādināts šī sprieduma 17. punktā, proti, konfliktējošo preču zīmju līdzības pakāpi, ir jāatgādina, ka saskaņā ar Tiesas judikatūru Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā, no vienas puses, un šīs pašas regulas 8. panta 5. punktā, no otras puses, paredzētās līdzības pakāpes ir atšķirīgas. Proti, ja aizsardzības, kas iedibināta ar pirmo no minētajām tiesību normām, nosacījums ir konstatējums, ka konfliktējošo preču zīmju līdzības pakāpe ir tāda, ka pastāv šo preču zīmju sajaukšanas konkrētās sabiedrības daļas apziņā iespēja, tad aizsardzībai, kas piešķirta ar otro no minētajām tiesību normām, tādas iespējas esamība nav vajadzīga. Tādējādi Regulas 2017/1001 8. panta 5. punktā paredzētais kaitējums var būt sekas agrākas un vēlākas preču zīmes mazākas pakāpes līdzībai, ja vien tā ir pietiekama, lai konkrētā sabiedrības daļa saistītu minētās preču zīmes, proti, izveidotu starp tām saikni (spriedumi, 2011. gada 24. marts, Ferrero/ITSB, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, 53. punkts, un 2014. gada 20. novembris, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P un C‑582/13 P, nav publicēts, EU:C:2014:2387, 72. punkts).

20      Tādējādi, ja tiek izslēgta jebkāda konfliktējošo apzīmējumu līdzība, Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts, kā arī tā paša panta 1. punkta b) apakšpunkts acīmredzami nav piemērojami. Vienīgi gadījumā, ja konfliktējošajām preču zīmēm ir zināma, pat vāja līdzība, minētajai tiesai ir jāveic visaptverošs vērtējums, lai noteiktu, vai, neraugoties uz šo preču zīmju vājo līdzības pakāpi, citu atbilstošo faktoru – tādu kā agrākās preču zīmes atpazīstamība vai reputācija – dēļ konkrētās sabiedrības daļas apziņā pastāv šo preču zīmju sajaukšanas iespēja vai saikne starp tām (skat. šajā nozīmē spriedumus, 2011. gada 24. marts, Ferrero/ITSB, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, 66. punkts, un 2014. gada 20. novembris, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P un C‑582/13 P, nav publicēts, EU:C:2014:2387, 73. punkts).

21      Šo ievada apsvērumu kontekstā būtu jāizskata prasītājas izvirzītais pirmais pamats.

22      Šajā gadījumā Apelācijas padome secināja, ka konfliktējošie apzīmējumi ir atšķirīgi, un, pamatojoties uz to, neizvērtējusi citus nosacījumus, kas minēti šajā normā un atgādināti šī sprieduma 17. punktā, secināja, ka Regulas 2017/1001 8. panta 5. punktā minētais atteikuma pamats nav piemērojams.

23      Tādēļ ir jāpārbauda, vai Apelācijas padome varēja pamatoti secināt, ka starp konfliktējošajiem apzīmējumiem nav nekādas, pat vājas līdzības.

24      Šajā ziņā ir jāatgādina, ka divi apzīmējumi ir līdzīgi, ja konkrētās sabiedrības daļas ieskatā starp tiem ir vismaz daļēja līdzība attiecībā uz vienu vai vairākiem konkrētiem aspektiem, proti, vizuālo, fonētisko un konceptuālo aspektu (skat. spriedumu, 2018. gada 29. novembris, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (“LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE”), T‑373/17, nav publicēts EU:T:2018:850, 66. punkts un tajā minētā judikatūra).

25      Divu apzīmējumu līdzības vērtējumā nevar aprobežoties tikai ar kādas vienas kombinētas preču zīmes sastāvdaļas ņemšanu vērā un tās salīdzinājumu ar citu preču zīmi. Tieši pretēji – salīdzinājums ir jāveic, attiecīgās preču zīmes izvērtēšanā katru no tām aplūkojot kopumā, un tas neizslēdz, ka zināmos apstākļos konkrētās sabiedrības daļas atmiņā radītajā kopiespaidā var dominēt viena vai vairākas šo preču zīmju sastāvdaļas (skat. spriedumu, 2007. gada 12. jūnijs, ITSB/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 41. punkts un tajā minētā judikatūra). Vienīgi tad, ja visas pārējās preču zīmes sastāvdaļas ir nenozīmīgas, līdzības vērtējums var tikt veikts, pamatojoties tikai uz dominējošo sastāvdaļu (spriedumi, 2007. gada 12. jūnijs, ITSB/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 42. punkts, un 2007. gada 20. septembris, Nestlé/ITSB, C‑193/06 P, nav publicēts, EU:C:2007:539, 43. punkts). Tā tas varētu būt it īpaši tad, ja šī sastāvdaļa viena pati var dominēt šīs preču zīmes attēlā, kas paliek konkrētās sabiedrības daļas atmiņā, tā, ka visas pārējās preču zīmes sastāvdaļas tās radītajā kopiespaidā nav nozīmīgas (spriedums, 2007. gada 20. septembris, Nestlé/ITSB, C‑193/06 P, nav publicēts, EU:C:2007:539, 43. punkts).

26      Šajā gadījumā, pirmkārt, Apelācijas padome, veicot novērtējumu, kas pamatots ar Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, uzskatīja, ka konkrētā sabiedrības daļa ir plaša sabiedrība, proti, galapatērētāji un profesionāli patērētāji, kuru uzmanības līmenis svārstoties no vidēja līdz augstam, attiecīgā teritorija sajaukšanas iespējas analīzei esot Savienība attiecībā uz agrākajām Savienības preču zīmēm un agrākām nereģistrētām plaši pazīstamām preču zīmēm, kā arī Zviedrija un Somija attiecībā uz šajās teritorijās reģistrētajām valsts preču zīmēm. Lietas dalībnieki neapstrīd šo konkrētās sabiedrības daļas definīciju.

27      Pēc tam Apelācijas padome veica attiecīgo apzīmējumu vizuālu, fonētisku un konceptuālu salīdzinājumu. Pirmkārt, tā pārbaudīja iebildumu, ciktāl tas bija pamatots ar Eiropas Savienības preču zīmi Nr. 10397016, kas attēlota šā sprieduma 6. punktā.

28      Šajā ziņā Apelācijas padome secināja, ka apzīmējums, kuru lūgts reģistrēt, ir grafisks apzīmējums, kas sastāv no stilizēta burta “v”, kurš uzrakstīts sudraba krāsā un ievietots zilā aplī. Tās ieskatā izmantotais zīmju fonts ir līdzīgs Garamond standarta fontam, kas pieejams jebkurā teksta apstrādes programmā. Tā piebilda, ka zem apļa ir atveidots tas pats stilizētais burts, bet mazākā izmērā, kam seko defise un vārds “wheels”, rakstīts zīmju fontā, kas atgādina Arial. Tā uzskatīja, ka minētais vārds, kurš ir angļu valodas pamatvārds un ir saprotams visā Savienībā, ir aprakstošs saistībā ar precēm, kas aptvertas ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi, un nav atšķirtspējīgs saistībā ar transportlīdzekļiem un ka burts “v” nepiešķir nekādu nozīmi attiecībā uz automašīnām. Uz šī pamata tā norādīja, ka “labākajā gadījumā prasītājai” reģistrācijai pieteiktajā apzīmējumā dominē zilā aplī ievietotais sudrabainais burts “v”, zilai krāsai esot pamatkrāsai.

29      Attiecībā uz Eiropas Savienības preču zīmi Nr. 10397016 Apelācijas padome norādīja, ka tā sastāv no vārdiska elementa “volvo” stilizēta attēlojuma ar ziliem burtiem, zilajai krāsai esot pamatkrāsai, un zīmēm, kas līdzinās Garamond standarta fontam, “ar vienīgo atšķirību, ka šie burti parādās nedaudz biezāki nekā [minētajā fontā]”. Attiecībā uz konfliktējošajiem apzīmējumiem tā norādīja, ka gan izmantoto zīmju fonts, gan krāsa ir ļoti vienkārši un ierasti izmantojami uzņēmējdarbībā, tāpēc tie minētajiem apzīmējumiem nepiešķir atšķirtspēju.

30      Attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu vizuālo salīdzinājumu Apelācijas padome apstrīdētā lēmuma 30. punktā uzskatīja, ka šo apzīmējumu dominējošie elementi, proti, attiecīgi burts “v” apzīmējumā, kura reģistrācija tikusi pieteikta, un vārdiskais elements “volvo” agrākajā preču zīmē, ir atšķirīgi. Tā novēroja, ka no viena burta veidots apzīmējums nevar tikt uzskatīts par līdzīgu vārdam, kas sākas ar to pašu burtu. Tās ieskatā arī papildu grafiskie elementi ir atšķirīgi. Tā norādīja, ka, lai arī abi apzīmējumi ir zilā krāsā un lai arī runa ir par vienādu zilas krāsas toni, tas nekompensē atšķirības starp tiem.

31      Fonētiskā līmenī Apelācijas padome secināja, ka angļu, spāņu un vācu valodā reģistrācijai pieteiktajā apzīmējumā esošais burts “v” tiek izrunāts atšķirīgi nekā agrākās preču zīmes vārdiskajā elementā “volvo” esošais burts “v”. Tā kā tai nebija neviena piemēra citā valodā, kas pierādītu pretējo, tā secināja, ka attiecīgie apzīmējumi nav fonētiski līdzīgi.

32      Konceptuālā līmenī Apelācijas padome secināja, ka nekāda salīdzināšana nav iespējama, jo ne reģistrācijai pieteiktā apzīmējuma dominējošajam un atšķirtspējīgajam elementam, ne agrākajai preču zīmei nav nekādas nozīmes.

33      Turklāt Apelācijas padome norādīja, ka, pat ja tiktu ņemts vērā reģistrācijai pieteiktā apzīmējuma elements “v‑wheels”, konfliktējošie apzīmējumi vizuāli un fonētiski esot vēl attālinātāki. Tāpat tās ieskatā, ja jēdziens tiktu attiecināts uz minētā apzīmējuma dominējošo elementu, proti, uz vienu burtu, vai arī ja būtu jāņem vērā šī apzīmējuma elementa “v‑wheels” vārds “wheels”, konfliktējošie apzīmējumi konceptuāli atšķirtos.

34      Otrkārt, Apelācijas padome salīdzināja reģistrācijai pieteikto apzīmējumu ar visām citām agrākajām grafiskajām preču zīmēm, kas iesniegtas iebildumu pamatojumam un uzskaitītas šī sprieduma 6. punktā. Šajā ziņā tā norādīja, ka visas šīs preču zīmes sastāv no atšķirtspējīga vārdiskā elementa “volvo”, kas uzrakstīts tādā pašā rakstzīmju fontā kā Eiropas Savienības preču zīme Nr. 10397016, un “līdzdominējošais grafiskais elements”, vārdiskais elements “volvo”, ir uzrakstīts melnā [krāsā] uz baltas etiķetes vai baltā [krāsā] uz melnas vai zilas etiķetes. Turklāt tā uzskatīja, ka, pretēji prasītājas apgalvojumiem, šajās preču zīmēs nav apļa, jo to grafisko elementu nevar sadalīt aplī un bultā, bet tie tiks uztverti kā vienots elements, kas atgādina plaši pazīstamo vīriešu dzimuma simbolu (Image not found), līdz ar to abiem konfliktējošajiem apzīmējumiem nav tāda paša apļveida elementa. Turklāt nevienā no šīm preču zīmēm vārdiskais elements “volvo” nav uzrakstīts sudraba krāsā, atšķirībā no burta “v” minētajā apzīmējumā. Tā kā šajās zīmēs ir papildu “līdzdominējošs” elements, atšķirības starp tām un šo apzīmējumu ir “vēl lielākas”. Līdz ar to Apelācijas padome secināja, ka attiecīgais apzīmējums ir atšķirīgs no visām pārējām iepriekšminētajām preču zīmēm.

35      Prasītāja apgalvo, ka, lai piemērotu Regulas 2017/1001 8. panta 5. punktu, Apelācijas padomes veiktais konfliktējošo apzīmējumu līdzības vērtējums ir kļūdains vairākos aspektos. Prasības pieteikumā un tiesas sēdē tā norādīja, ka tās argumenti galvenokārt ir vērsti uz salīdzinājumu starp reģistrācijai pieteikto apzīmējumu un zemāk attēloto Eiropas Savienības plaši pazīstamo preču zīmi (turpmāk tekstā – “norādītā agrākā preču zīme”):

Reģistrācijai pieteiktais apzīmējums

Savienībā plaši pazīstama agrākā preču zīme