Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 28. decembra 2015 – Secretary of State for the Home Department/David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

(vec C-698/15)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Secretary of State for the Home Department

Odporcovia v odvolacom konaní: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Prejudiciálne otázky

Stanovuje rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland a Seitlinger, ECLI:EU:C:2014:238 (ďalej len „Digital Rights Ireland“) (a to najmä body 60 až 62 tohto rozsudku), záväzné požiadavky práva EÚ uplatniteľné na vnútroštátny režim členského štátu, ktorý upravuje prístup k údajom uchovávaným v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby boli dodržané články 7 a 8 Charty EÚ (ďalej len „Charta EÚ“)?

Rozširuje rozsudok Súdneho dvora vo veci Digital Rights Ireland pôsobnosť článkov 7 a/alebo 8 Charty EÚ nad rámec pôsobnosti článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“), ako je stanovená v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“)?

____________