Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 3. listopadu 2014 – Landgericht München I v. Sony Music Entertainment Germany GmbH

(Věc C-484/14)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht München I

Účastníci původního řízení

Žalobce: Landgericht München I

Žalovaná: Sony Music Entertainment Germany GmbH

Předběžné otázky

První otázka:

Je nutno ustanovení čl. 12 úvodní části odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“)1 , ve spojení s čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) a ve spojení s čl. 1 bodem 2 směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES2 vykládat v tom smyslu, že slovní obrat „zpravidla za úplatu“ znamená, že vnitrostátní soud musí zjistit, zda

a.    konkrétně dotčená osoba, která se odvolává na svou povahu poskytovatele služeb, tuto konkrétní službu zpravidla nabízí za úplatu,

nebo

b.    na trhu vůbec existují poskytovatelé, kteří tuto službu či srovnatelné služby poskytují za úplatu,

nebo

c.    většina těchto nebo srovnatelných služeb je nabízena za úplatu?

Druhá otázka:

Je nutno ustanovení čl. 12 úvodní části odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) vykládat v tom smyslu, že slovní spojení „zprostředkování přístupu ke komunikační síti“ znamená, že pro zprostředkování v souladu se směrnicí postačuje výlučně to, že je přístup ke komunikační síti (např. internetu) úspěšně zprostředkován?

Třetí otázka:

Je nutno ustanovení čl. 12 úvodní části odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) ve spojení s ustanovením čl. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) vykládat v tom smyslu, že pro „poskytování“ ve smyslu čl. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“), postačuje, pokud je služba informační společnosti čistě fakticky poskytnuta, tedy že je v konkrétním případě poskytnuta otevřená síť WLAN, nebo je kromě toho například zapotřebí také určité „propagace“?

Čtvrtá otázka:

Je nutno ustanovení čl. 12 úvodní části odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) vykládat v tom smyslu, že slovní spojení „nebyl […] odpovědný za přenášené informace“ znamená, že případné nároky vůči poskytovateli přístupu týkající se zdržení se protiprávního jednání, náhrady škody, náhrady nákladů spojených s výzvou a uhrazení soudních poplatků ze strany osoby dotčené porušením autorských práv jsou ze zásady, či v každém případě pokud jde o první zjištěné porušení autorských práv, vyloučeny?

Pátá otázka:

Je nutno ustanovení čl. 12 úvodní části odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 12 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) vykládat v tom smyslu, že členské státy nesmějí umožnit vnitrostátnímu soudu, aby v hlavním řízení proti poskytovateli přístupu vydal nařízení, podle nějž je tento poskytovatel do budoucna povinen zdržet se toho, aby třetí osobě umožnil prostřednictvím konkrétního internetového připojení zpřístupňování určitého autorským právem chráněného díla formou stahování z internetových výměnných systémů?Šestá otázka:Je nutno ustanovení čl. 12 úvodní části odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“), vykládat v tom smyslu, že za okolností původního řízení se právní úprava v čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice 2000/31/ES použije analogicky na nárok na zdržení se protiprávního jednání?Sedmá otázka:Je nutno ustanovení čl. 12 úvodní části odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb inf

ormační společ

nosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) ve spojení s čl. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) vykládat v tom smyslu, že požadavky na poskytovatele služeb jsou splněny již splněním podmínky, že poskytovatel

služeb je každ

á fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje určitou službu informační společnosti?Osmá otázka:V případě záporné odpovědi na sedmou otázku, jaké další požadavky je nutno v rámci výkladu ustanovení čl. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) klást na poskytovatele služeb?Devátá otázka:a)Je nutno ustanovení čl. 12 úvodní části odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o

elektronické

m obchodu“) vykládat s ohledem na stávající ochranu duševního vlastnictví jakožto základního práva, jež vyplývá z práva na vlastnictví (čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie), jakož i z právní úpravy na ochranu duševního vlastnictví – zejména autorského práva – obsažené v následujících směrnicích:směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze d

ne 22. května 2

001

o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti,směrnice 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví,a s přihlédnutím k informační svobodě a základnímu právu Unie – svobodě podnikání (článek 16 Listiny základních práva Evropské unie)v tom smyslu, že nebrání rozhodnutí vnitrostátního soudu v řízení ve věci hlavní, pokud bylo v tomto rozhodnutí poskytovateli přístupu, pod hrozbou pokuty, uloženo, aby se v budoucnu zdržel toho, aby třetí osobě umožnil prostřednictvím konkrétního int

ernetového připojení zpřístupňování určitého autorským právem chráněného díla nebo jeho části formou stahování z internetových výměnných systémů, a tím bylo ponecháno na roz

hodnutí poskytovatele přístupu, jaká technická opatření konkrétně přijme, aby toto

nařízení splnil?b)Platí to také v případě, že poskytovatel přístupu může zákaz uložený soudem fakticky splnit pouze tím, že vypne i

nternetové připojení, že je zpřístupní pod heslem nebo že bude veškerou komunikaci probíhající prostřednictvím tohoto připojení kontrolovat s ohledem na to, zda určité dílo chráněné autorským právem nebude znovu protiprávně sdíleno, přičemž je to již od počátku jasné a nevyplyne to až v rámci řízení o nuceném výkonu rozhodnutí či sankčním řízení?

____________

____________

1 Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při po

sky