Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Comercial Cluj (Rumeenia) 14. novembril 2011 - SC Volksbank România SA versus Andreia Câmpan ja Ioan Dan Câmpan

(kohtuasi C-523/11)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Comercial Cluj

Põhikohtuasja pooled

Apellant: SC Volksbank România SA

Vastustajad: Andreia Câmpan ja Ioan Dan Câmpan

Eelotsuse küsimus

Arvestades, et vastavalt direktiivi 93/13/EMÜ2 artikli 4 lõikele 2 ei ole tingimuste ebaõiglase iseloomu hindamine seotud lepingu objekti mõiste, hinna ja tasu piisavuse ega vastutehinguna pakutavate teenuste või kaubaga, kui kõnealused tingimused on koostatud lihtsas ja arusaadavas keeles,

ja

kuna vastavalt direktiivi 2008/48/EÜ artikli 2 lõike 1 [parandus: lõike 2] punktile a ei ole hüpoteegiga tagatud krediidilepingu objekti kindlaksmääramiseks kohaldatav direktiivi 2008/48/EÜ artikli 3 punktis g sätestatud mõiste, mille kohaselt hõlmab "kogukulu tarbijale" kõiki lepingutasusid, mida tarbija on kohustatud maksma seoses tarbijakrediidilepinguga,

siis kas

direktiivi 93/13/EMÜ artikli 4 lõikes 2 kasutatud mõisteid "objekt" ja/või "hind" võib tõlgendada nii, et hüpoteegiga tagatud krediidilepingus märgitud lepingutasu, mida pooled nimetavad "riskipreemiaks", mis arvutatakse valemi kohaselt "0,22% laenujäägilt" ja mida tasutakse igakuiselt kindlatel tähtpäevadel kogu krediidilepingu kehtivuse jooksul, on käsitatav hüpoteegiga tagatud krediidilepingu "objekti" ja/või "hinnana".

____________

1 - Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288)

2 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, lk 66).