Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Comercial Cluj (Rumunia) w dniu 14 listopada 2011 r. - SC Volksbank România SA przeciwko Andreia Câmpan et Ioan Dan Câmpan

(Sprawa C-571/11)

Język postępowania: rumuński

Sąd krajowy

Tribunalul Comercial Cluj

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: SC Volksbank România SA

Strona pozwana: Andreia Câmpan et Ioan Dan Câmpan

Pytanie prejudycjalne

Uwzględniając, że zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13/EWG2, ocena nieuczciwego charakteru warunków nie dotyczy ani określenia głównego przedmiotu umowy, ani relacji ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług, o ile warunki te zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem

oraz

biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. [2] lit. a) dyrektywy 2008/48/WE definicja, o której mowa art. 3 lit. g) dyrektywy 2008/48/WE całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta łącznie z prowizjami, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, nie znajduje zastosowania do określenia przedmiotu umowy o kredyt, który zabezpieczony jest hipoteką

czy

pojęcia "przedmiot" lub "cena", zawarte w art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13/EWG można interpretować w ten sposób, że prowizja określona przez strony umowy jako "prowizja od ryzyka" i zawarta w umowie kredytu, który zabezpieczony jest hipoteką i obliczona zgodnie z formułą "0,22% od kwoty pozostającego do spłaty kredytu", płatne miesięczne w wyznaczonym terminie przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej, należy do "przedmiotu" lub "ceny" umowy kredytu, który zabezpieczony jest hipoteką?

____________

1 - Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, s. 29).

2 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133, s. 66).