Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunalul Comercial Cluj (România) la data de 14 noiembrie 2011 - SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan și Ioan Dan Câmpan

(Cauza C-571/11)

Limba de procedură: româna

Instanţa de trimitere

Tribunalul Comercial Cluj

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: SC Volksbank România SA

Pârâți: Andreia Câmpan și Ioan Dan Câmpan

Întrebarea preliminară

Având în vedere faptul că, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE2, aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu se poate raporta nici la definirea obiectului contractului, nici la caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, pe de o parte, faţă de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar și inteligibil;

Și

Dat fiind faptul că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/48/CE, definiţia dată de Directiva 2008/48/CE prin articolul 3 litera (g) noţiunii de cost total al creditului pentru consumator, care include toate comisioanele pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit de consum, este inaplicabilă pentru determinarea obiectului unui contract de credit garantat printr-o ipotecă;

Atunci

Noţiunile de "obiect" și/sau "preţ" din cuprinsul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE pot fi interpretate în sensul că din "obiectul" și/sau din "preţul" unui contract de credit garantat printr-o ipotecă face parte un comision (denumit de către părţi "de risc" în cuprinsul contractului de credit garantat printr-o ipotecă și calculat prin utilizarea formulei: 0,22 % aplicat la soldul creditului, plătibil lunar în zilele de scadenţă, pe toată perioada de derulare a convenţiei de credit)?

____________

1 - Directiva Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).

2 - Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, p. 66).