Language of document :

Talan väckt den 7 mars 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-19/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att beräkna sökandens pensionsrättigheter i unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

slå fast att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig och att den därför inte ska tillämpas,

ogiltigförklara beslutet av den 24 maj 2013 att vid överföringen till unionsinstitutionernas pensionssystem av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan vederbörande tillträdde sin tjänst, beräkna dessa rättigheter med tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.