Language of document :

Odvolanie podané 23. februára 2021: Universität Bremen proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-660/19, Universität Bremen/Výkonná agentúra pre výskum

(vec C-110/21 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Universität Bremen (v zastúpení: C. Schmid, vysokoškolský učiteľ)

Ďalší účastník konania: Výkonná agentúra pre výskum

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu Európskej únie (ôsma komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-660/19, Universität Bremen/Výkonná agentúra pre výskum;

vrátil vec na rozhodnutie Všeobecnému súdu, pokiaľ možno inej komore;

určil, že zastúpenie Universität Bremen vysokoškolským učiteľom Christophom Schmidom vo veci T-660/19 je podľa článku 19 ods. 7 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie platné;

podporne pre prípad, že bude určená neplatnosť zastúpenia vysokoškolským učiteľom, určil, že Universität Bremen je oprávnená sa aj naďalej zúčastniť konania na Všeobecnom súde vo veci T-660/19 za súčasného stavu v zastúpení advokátom, ktorý spĺňa podmienky článku 19 ods. 3 a 4 Štatútu;

rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne v konečnom rozhodnutí Všeobecného súdu s tým, že žalovaná nezávisle na konečnom rozhodnutí Všeobecného súdu bude znášať trovy doterajšieho konania o žalobe a odvolacieho konania, alebo že – podporne – každý z účastníkov konania bude znášať vlastné trovy doterajšieho konania; uložil žalovanej, aby náhradu nákladov právneho zastúpenia, ktorá jej bola poskytnutá žalobkyňou v súvislosti s konaním na Všeobecnom súde, v oboch prípadoch neodkladne vrátila žalobkyni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka vznáša námietku, že napadnutým uznesením bola neprávom ako zjavne neprípustná odmietnutá jej žaloba na zrušenie rozhodnutia Výkonnej agentúry pre výskum Ares (2019) 4590599 zo 16. júla 2019 z dôvodu neplatného zastúpenia vysokoškolským učiteľom podľa článku 126 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. Toto uznesenie Všeobecného súdu je podľa nej postihnuté nesprávnym právnym posúdením. Po prvé Všeobecný súd opomína, že vysokoškolskí učitelia, ktorým ich právny poriadok priznáva právo vystupovať pred súdmi ako zástupcovia, sú podľa znenia a systematiky článku 19 ods. 7 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie privilegovaní a nemusia spĺňať požiadavky autonómneho pojmu advokát podľa článku 19 ods. 3 a 4 štatútu. Po druhé – a podporne – mal Všeobecný súd na základe základného práva byť vypočutý, zakotveného v článku 47 Charty základných práv Európskej únie a v článku 6 ods. 1 EDĽP, ako aj podľa zásady proporcionality v každom prípade upozorniť na problémy týkajúce sa prípustnosti; alternatívne malo byť také upozornenie uvedené prinajmenšom na internetových stránkach Všeobecného súdu, napr. v záložke „Stručné pokyny“ k žalobe.

____________