Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. júla 2022 – Universität Bremen/Agence exécutive européenne pour la recherche (REA)

(vec C-110/21 P)1

„Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Článok 19 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie – Zastupovanie neprivilegovaných účastníkov v konaní o priamej žalobe na súdoch Európskej únie – Vysokoškolský učiteľ – Učiteľ vyučujúci na univerzite zastupovanej v rámci konania o tejto žalobe, ktorý vykonáva funkciu koordinátora a vedúceho tímu pracujúceho na projekte, ktorý je predmetom sporu – Podmienka nezávislosti – Existencia priameho a osobného záujmu na riešení sporu“

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Universität Bremen (v zastúpení: C. Schmid)

Ďalší účastník konania: Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) (v zastúpení: V. Canetti a S. Payan-Lagrou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. van der Hout, advocaat a C. Wagner, Rechtsanwalt)

Výrok rozsudku

Uznesenie Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. decembra 2020, Universität Bremen/REA (T-660/19, neuverejnené, EU:T:2020:633), sa zrušuje.

Vec T-660/19 sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie na ďalšie konanie.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.

____________

1 Ú. v. EÚ C 182, 10.5.2021.