Language of document :

Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 14 juli 2022 – Universität Bremen mot Genomförandeorganet för forskning (REA)

(Mål C-110/21 P)(1 )

(Överklagande – Talan om ogiltigförklaring – Artikel 19 i stadgan för Europeiska unionens domstol – Ombud för icke-privilegierade parter vid en direkt talan inför Europeiska unionens domstolar – Universitetslärare – Universitetslärare som undervisar vid det universitet som företräds i målet och som fungerar som samordnare och gruppledare för det projekt som tvisten avser – Krav på oavhängighet – Direkt, personligt intresse i utgången av tvisten)

Rättegångsspråk: tyska

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Universität Bremen (ombud : C. Schmid)

Motpart: Genomförandeorganet för forskning (REA) (ombud: V. Canetti och S. Payan-Lagrou, biträdda av R. van der Hout, advocaat, och C. Wagner, Rechtsanwalt)

Domslut

Det beslut som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 16 december 2020, Universität Bremen/REA (T 660/19, ej publicerat, EU:T:2020:633), upphävs.

Mål T-660/19 återförvisas till Europeiska unionens tribunal.

Frågan om rättegångskostnader anstår.

____________

(1 ) EUT C 182, 10.5.2021.