Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

ARREST VAN HET GERECHT (Tiende kamer)

20 oktober 2021 (*)

„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een spiraalvormig haarelastiekje weergeeft – Openbaarmaking van de oudere modellen – Openbaarmaking op internet – Artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 – Wapengelijkheid – Bewijzen die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd”

In zaak T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., gevestigd te Lódź (Polen), vertegenwoordigd door D. Piróg en J. Słupski, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door E. Śliwińska en D. Walicka als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Inter-Vion S.A., gevestigd te Warschau (Polen), vertegenwoordigd door T. Grucelski en T. Gawliczek, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 13 september 2019 (zaak R 1573/2018‑3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Inter-Vion en JMS Sports,

wijst

HET GERECHT (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: A. Kornezov, president, E. Buttigieg (rapporteur) en K. Kowalik-Bańczyk, rechters,

griffier: R. Ūkelytė, administrateur,

gezien het op 4 december 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 31 maart 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 23 maart 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de schriftelijke vragen van het Gerecht aan partijen en de op 25 en 30 november en 1 december 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde antwoorden op deze vragen,

na de terechtzitting op 15 januari 2021,

het navolgende

Arrest

 Voorgeschiedenis van het geding

1        Verzoekster, JMS Sports sp. z o.o., is houdster van het gemeenschapsmodel dat op 24 juni 2021 bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is aangevraagd en onder nummer 1723677‑0001 is ingeschreven, krachtens verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), voor voortbrengselen die worden omschreven als „haarspelden” van klasse 28.03 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid.

2        Het litigieuze model wordt weergegeven als volgt:

Image not found

3        Op 3 januari 2017 heeft interveniënte, Inter-Vion S.A., een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend op grond van artikel 25, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 5 en 6 van deze verordening. Interveniënte voerde aan dat het litigieuze model niet nieuw was en geen eigen karakter had ten opzichte van met name de volgende twee modellen:

–        het model Fancy Fane, dat op 29 november 2009 op de website „http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11” (hierna: „website ,faneaccessories.blogspot’” of „blog ,faneaccessories.blogspot’”) openbaar werd gemaakt en als volgt wordt weergegeven: