Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júla 2017 – Diesel/EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (zaoblená a zakrivená čiara)

(vec T-521/15)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie predstavujúcej zaoblenú a zakrivenú čiaru – Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie predstavujúca veľké písmeno ,D‘ – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Diesel SpA (Breganze, Taliansko) (v zastúpení: A. Gaul, M. Frank, A. Parassina a K. Dani, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Ivanauskas a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Španielsko) (v zastúpení: S. Malynicz, QC)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 18. júna 2015 (vec R 3291/2014-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Diesel a Sprinter megacentros del deporte

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 18. júna 2015 (vec R 3291/2014-2) sa zrušuje.

2.    EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Diesel SpA.

3.    Sprinter megacentros del deporte, SL znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 381, 16.11.2015.