Language of document :

Žaloba podaná dne 16. června 2007 - Collotte v. Komise

(Věc F-58/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pascal Collotte (Overijse, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí nezařadit žalobce na seznam pracovníků povýšených z platové třídy A*11 do platové třídy A*12 "hodnotící období pro povýšení 2006", a v důsledku toho rozhodnutí o jeho nepovýšení, jak bylo zveřejněno v administrativním sdělení č. 55-2006 ze dne 17. listopadu 2006;

uložit žalované náhradu nemajetkové a majetkové újmy a poškození služebního postupu žalovaného ve výši 25 000 EUR, s výhradou zvýšení či snížení částky v průběhu řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý dočasný zaměstnanec, jmenovaný úředníkem do platové třídy A*11 od 16. dubna 2004 na základě vnitřního výběrového řízení byl shledán nezpůsobilým k povýšení v hodnotícím období 2006, neboť neprokázal svoji schopnost pracovat ve třetím jazyce podle čl. 45 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád") a vzhledem k tomu, že se na něj nemohla vztahovat výjimka stanovená pro úředníky, kteří k 1. dubnu 2006 dosáhli dvou odsloužených let v platové třídě.

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje čtyři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení článku 45 služebního řádu v důsledku toho, že se administrativa dopustila zjevně nesprávného posouzení. Konkrétně žalobce uplatňuje, že podle přechodných ustanovení článku 11 přílohy XIII služebního řádu se čl. 45 odst. 2 služebního řádu neměl použít na hodnotící období 2006, již s ohledem na to, že prováděcí předpisy k tomuto ustanovení byly dokončeny až v prosinci 2006. Vzhledem k tomu, že byl informován o použitelnosti předmětného ustanovení na jeho případ až v srpnu 2006, žalobce namítá, že neměl přístup ke vzdělávacím kurzům nezbytným ke včasnému dosažení schopnosti pracovat ve třetím jazyce.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti řádné péče, zásady řádné správy a řádného řízení, jakož i ze zneužití pravomoci. Žalobce zejména uplatňuje, že administrativa neměla právo v jeho případě na poslední chvíli použít čl. 45 odst. 2 služebního řádu.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásady ochrany legitimního očekávání a zásady právní jistoty. Žalobci se od útvarů Komise údajně dostalo přesných a shodných ujištění o tom, že se na jeho případ neuplatní požadavky stanovené čl. 45 odst. 2 služebního řádu.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení zásad rovného zacházení se zaměstnanci, nediskriminace a proporcionality. Žalobce byl údajně znevýhodněn ve srovnání s jinými dočasnými zaměstnanci, kteří byli na rozdíl od žalobce po úspěšném absolvování vnitřního výběrového řízení, na jehož základě má dojít ke jmenování, jmenováni úředníky dne 1. dubna 2004.

____________