Language of document :

Acţiune introdusă la 16 iunie 2007 - Collotte/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-58/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Pascal Collotte (Overijse, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei adoptate de a nu include în lista persoanelor promovate numele reclamantului pentru promovarea de la A*11 la A*12, în cadrul exerciţiului de promovare 2006 și, prin urmare, a deciziei de a nu-l promova, astfel cum a fost publicată în Informations administratives (Informaţii administrative) nr. 55-2006 din 17 noiembrie 2006;

obligarea pârâtei la plata, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciu moral și material și atingere adusă carierei reclamantului, a unei sume de 25 000 EUR, sub rezerva majorării și/sau diminuării în cursul procedurii;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, fost agent temporar numit funcţionar cu gradul A*11 de la 16 aprilie 2004 ca urmare a faptului că a fost declarat admis la un concurs intern, a fost considerat ca ineligibil pentru promovarea în baza exerciţiului de promovare 2006, dat fiind că nu și-a demonstrat capacitatea de a lucra într-o a treia limbă, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (denumit în continuare "statutul") și că nu a putut beneficia de excepţia prevăzută pentru funcţionarii care la 1 aprilie 2006 au împlinit doi ani de vechime în grad.

În sprijinul acţiunii sale, reclamantul invocă patru motive, dintre care primul este întemeiat pe încălcarea articolului 45 din statut și pe faptul că administraţia ar fi comis erori vădite de apreciere. În particular, reclamantul arată că, în temeiul dispoziţiilor tranzitorii ale articolului 11 din anexa XIII la statut, articolul 45 alineatul (2) din statut nu ar fi trebuit aplicat exerciţiului de promovare 2006, cu atât mai mult cu cât dispoziţiile de aplicare ale normei menţionate nu au fost finalizate decât în decembrie 2006. Nefiind informat decât în august 2006 despre aplicabilitatea dispoziţiei în cauză la cazul său, reclamantul susţine că nu a avut acces la formarea necesară pentru a dobândi în timp util capacitatea de a lucra într-o a treia limbă.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea datoriei de a da dovadă de solicitudine, a principiilor bunei administrări și a gestiunii sănătoase, precum și pe existenţa unui abuz de putere. Reclamantul arată, în special, că administraţia nu avea dreptul să îi aplice în ultimul moment articolul 45 alineatul (2) din statut.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea principiului protecţiei încrederii legitime și a principiului securităţii juridice. Serviciile Comisiei i-ar fi oferit reclamantului asigurări precise și concordante cu privire la neaplicarea la cazul său a noii cerinţe impuse de articolul 45 alineatul (2) din statut.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea principiilor egalităţii de tratament a personalului, al nediscriminării și al proporţionalităţii. Reclamantul ar fi fost defavorizat în raport cu alţi agenţi temporari care, ca urmare a faptului de a fi fost declaraţi admiși la un concurs intern ce conferea vocaţie la titularizare, fuseseră deja numiţi funcţionari la 1 aprilie 2004, spre deosebire de reclamant.

____________