Language of document :

Žaloba podaná 15. júna 2007 - Feral/Výbor regiónov

(vec F-59/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pierre-Alexis Feral (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Výbor regiónov Európskej únie (VR)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa administratívy a generálneho tajomníka VR z 26. júla 2006 o vrátení súm vyplatených žalobcovi na základe opravného koeficientu uplatňovaného na časť odmien prevedenú do Francúzska v období od marca 2003 do mája 2005,

zrušiť rozhodnutie riaditeľa administratívy VR zo 4. decembra 2006, ktoré stanovuje túto sumu na 3 600,16 eur,

uložiť VR povinnosť nahradiť žalobcovi sumu 3 600,16 eur vrátane ročných úrokov z omeškania vo výške 8% od dátumu vrátenia až do úplného zaplatenia,

uložiť VR povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu, ktorá mu mala byť zaplatená na základe opravného koeficientu uplatňovaného na časť odmien, ktorá mala byť od júna 2005 prevedená do Francúzska vrátane ročných úrokov z omeškania vo výške 8% od dátumu vrátenia až do úplného zaplatenia,

uložil VR povinnosť od dátumu rozsudku obnoviť prevody časti odmien žalobcu do Francúzska upravenej o opravný koeficient uplatniteľný pre tento štát,

zaviazal VR na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý žalobný dôvod spočíva v porušení článku 85 služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok"), článku 2 druhého odseku poslednej zarážky pravidiel upravujúcich podmienky prevodu časti odmien úradníkov Európskeho spoločenstva (ďalej len "spoločné pravidlá") a bodov 2 a 4 záverov vedúcich pracovníkov administratívy č. 204/92 z 3. decembra 1992. Žalobca sa domnieva, že VR dospel k nesprávnemu záveru, že prevod časti jeho odmien do Francúzska na základe článku 17 ods. 2 prílohy VII služobného poriadku na jeho účet stavebného sporenia (ďalej len "stavebné sporenie") nebol oprávnený, keďže bola zrušená horná hranica tohto účtu v dôsledku platieb na účet sporenia. Osobitne uvádza, že spoločné pravidlá nevyžadujú, aby prevody zodpovedali povinným platbám a zrušenie hornej hranice zodpovedalo ustálenej praxi v bankovej oblasti v súlade s francúzskou právnou úpravou stavebného sporenia, na ktorú sa závery vedúcich pracovníkov administratívy odvolávajú.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 85 služobného poriadku v tom zmysle, že VR dospel k záveru, že protiprávnosť dotknutých prevodov bola natoľko zjavná, že žalobca vzhľadom na svoju kvalifikáciu právnika o nej vedel alebo prinajmenšom o nej mohol vedieť. V tejto súvislosti sa žalobca domnieva, že: i) vzhľadom na závery vedúcich pracovníkov administratívy sa jeho stavebné sporenie javilo ako zodpovedajúce pojmu stavebného sporenia v zmysle spoločných pravidiel; ii) operácia zrušenia hornej hranice, ktorú vykonal, sa javila ako zlučiteľná s týmito pravidlami; iii) jeho spis sa zdal byť úplný a v súlade s právnymi predpismi v nadväznosti na kontroly uskutočnené v decembri 2003 a v decembri 2004; iv) keďže mu bol obmedzený prístup k jeho osobnému spisu, nemohol sa oboznámiť s obsahom dokumentov, čo bolo potrebné ku kontrole oprávnenosti prevodov.

____________