Language of document :

Talan väckt den 15 juni 2007 - Pierre-Alexis Feral mot Europeiska unionens regionkommitté

(Mål F-59/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pierre-Alexis Feral (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska unionens regionkommitté

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som direktören för regionkommitténs administration och regionkommitténs generalsekreterare fattade den 26 juli 2006 om att återkräva de belopp som betalats ut till sökanden som korrigeringskoefficient för den del av dennes lön som överförts till Frankrike mellan mars 2003 och maj 2005,

ogiltigförklara det beslut som direktören för regionkommitténs administration fattade den 4 december 2006 om att fastställa detta belopp till 3 600,16 EUR,

förplikta regionkommittén att återbetala 3 600,16 EUR till sökanden jämte dröjsmålsränta med 8 procent om året räknat från återkravet och fram tills full betalning sker,

förplikta regionkommittén att erlägga det belopp till sökanden som denne skulle ha erhållit som korrigeringskoefficient för den del av lönen som borde ha överförts till Frankrike från juni 2005 jämte dröjsmålsränta med 8 procent om året räknat från återkravet och fram tills full betalning sker,

förplikta regionkommittén att från domens dag åter överföra en del av dennes lön till Frankrike med den korrigeringskoefficient som skall tillämpas på det landet

förplikta regionkommittén att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den första grunden avser åsidosättande av artikel 85 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, artikel 2 andra stycket sista strecksatsen i reglerna om fastställande av förfarandet vid överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade de gemensamma reglerna) och punkterna 2 och 4 i yttrande nr 204/92 av den 3 december 1992 från cheferna för administrationen. Enligt sökanden hade regionkommittén inte fog för att anse att en del av hans lön inte kunde överföras till hans bolånekonto i Frankrike med stöd av artikel 17.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna på grund av att den övre gränsen för detta konto avskaffats genom att medel överförts till ett konto med bankbok. Sökanden har särskilt gjort gällande att det enligt de gemensamma reglerna inte fordras att överföringarna motsvaras av obligatoriska inbetalningar och att avskaffandet av den övre gränsen följer av bankpraxis som fastslagits överensstämma med franska bestämmelser om bolånekonton som yttrandet från cheferna för administrationen hänvisade till.

Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 85 i tjänsteföreskrifterna, eftersom regionkommittén ansåg att det var så uppenbart att de ifrågavarande överföringarna var lagstridiga att sökanden måste ha haft kännedom om detta, eller åtminstone borde ha haft kännedom om detta med hänsyn till hans kvalifikationer i juridik. Sökanden anser härvid att i) det bolånekonto som han undertecknat föreföll motsvara begreppet bolånekonto enligt de gemensamma reglerna, ii) det avskaffande av den övre gränsen han gjort föreföll överensstämma med dessa regler, iii) hans handlingar föreföll vara kompletta och i ordning till följd av de kontroller som genomförts i december 2003 och december 2004, och iv) eftersom han haft begränsad tillgång till sina personliga handlingar, har han inte haft möjlighet att undersöka de handlingar som är nödvändiga för att kontrollera om överföringarna varit lagenliga.

____________