Language of document :

Kanne 18.6.2007 - Martin Bermejo v. komissio

(Asia F-60/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Joaquin Martin Bermejo (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission 28.4.2004 tekemä se päätös on todettava lainvastaiseksi, jolla toteutettiin uudet henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännöt, ja nämä henkilöstösääntöjen säännökset on todettava lainvastaisiksi siltä osin kuin on tarpeellista

komission 27.9.2006 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan kantajan yhteisön eläkejärjestelmään siirtämien eläkeoikeuksien hyvittämistä koskeva laskelma

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää, että eläkeoikeuksia koskevat henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset1 ovat lainvastaiset siltä osin kuin niiden 7 artiklan 3 kohdassa vahvistetuilla säännöllä rikotaan tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17.6.1999 annettua asetusta (EY) N:o 1103/972 ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, sellaisena kuin virkamiestuomioistuin on tulkinnut tätä asetusta ja tätä periaatetta asiassa F-100/05, Chatziioannidou vastaan komissio, 14.11.2006 antamassaan tuomiossa (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

____________

1 - Hallinnollinen tiedote nro 60-2004, 9.6.2004.

2 - EYVL L 162, s. 1.