Language of document :

Sag anlagt den 18. juni 2007 - Bauch mod Kommissionen

(Sag F-61/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Gerhard Bauch (Berlin, Tyskland) (ved Rechtsanwalt W. Uhlmann)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionen tilpligtes at ændre sin attest af 12. marts 2007, subsidiært udstede en ny attestation til sagsøgeren om, at det beløb, sagsøgeren har oppebåret i udtrædelsespenge, ikke er blevet udbetalt med henblik på opfyldelse af et pensionskrav og dermed ikke anses for at have karakter af pension eller af et pensionssurrogat.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren var beskæftiget som midlertidigt ansat ved Kommissionen For De Europæiske Fællesskaber. I den pågældende periode havde han orlov som tjenestemand uden løn fra det daværende tyske økonomiministerium. Ministeriet nedsatte sagsøgerens pension på grund af overlap af nationale forsørgelsesydelser med forsørgelse fra mellem- eller overstatslige myndigheder, da Kommissionen havde udstedt en attest til sagsøgeren, hvoraf fremgik, at udtrædelsespengene blev udbetalt med henblik på opfyldelse af pensionsrettigheder.

Sagsøgeren anfægter rigtigheden af Kommissionens attest, for så vidt som sagsøgeren som midlertidigt ansat ikke kunne optjene nogen pensionsrettigheder (vedtægtens artikel 77-84) på grund af sin korte tjenestetid, hvorfor sagsøgeren alene fik refunderet sit bidrag til pensionskassen.

____________